English-Finnish translations for act

 • toimia
  Me haluamme toimia - me haluamme toimia päättäväisesti. We want to act and we want to act decisively. Odotamme myös jotain toimia tässä asiassa. We also expect some action on this issue. Emme voi toimia pelkkien oletusten varassa. We cannot act on suppositions.
 • näytös
  Euroopan unionin laajentuminen oli romanien vapautumisen viimeinen näytös. The European Union enlargement was the last act of Roma liberation. Tämä on toivottavasti vihoviimeinen näytös tässä banaaninäytelmässä, joka on kestänyt jo vuosikausia. This is, I hope, the very last act in this banana drama that has been going on for many years. Toinen näytös: direktiivin täydellinen täytäntöönpano vaati neuvotellun 24 kuukauden sijasta täydet kymmenen vuotta! Act II: instead of the 24 months agreed at the negotiating table, it took ten years to fully implement the directive!
 • teko
  Kuolema ei voi koskaan olla oikeudenmukainen teko. Death can never be an act of justice. Mielestäni se oli merkittävä teko. I believe this was an important act. Viisumivapaa matkustus on todella humanitaarinen teko. Visa-free travel is a deeply humanitarian act.
 • laki
  Tämä sisäistä turvallisuutta koskeva laki on mielivaltainen laki. This Internal Security Act is an arbitrary law. Minun mielestäni kansalaisoikeuksia koskeva laki on oikeassa. I think the Civil Rights Act is right. Tämä Jonesin laki sai vapautuksen GATTissa. This Jones Act has been exempted under GATT.
 • näytellä
  Hän näytteli pääosaa kymmenissä eri tuotannoissa.Hän on näytellyt viimeiset kaksikymmentä vuotta Kansallisteatterissa.Älä yritä näytellä viatonta!
 • kohtaus
  Minulle tulee kuitenkin mieleen Schillerin Wallenstein, " Piccolominit" , ensimmäinen näytös, ensimmäinen kohtaus: " Tulette myöhään... mutta tulette!" I am reminded of Schiller's Wallenstein , ' The Piccolomini' , Act One, Scene One: ' You have arrived late, but you have arrived!' Pekka sairastaa epilepsiaa ja oli saanut kaupungilla kohtauksen.Hän järjesti asiasta kamalan kohtauksen.
 • olemassaolo
  Jos tämä toteutuu, on koko tehtaan olemassaolo, ja sen myötä tuhatkunta työpaikkaa kyseisellä alueella, uhattuna. This would threaten the existence of the factory and with it about 1000 jobs in the area. Venäjällä kansalaisjärjestöjä vastassa on yhä vieläkin valtion mielivaltaisuus, eikä tällaisten järjestöjen läsnä- ja olemassaolo ole julkisestikaan kovin hyväksyttyä. Non-governmental organizations in Russia are still subject to high-handed acts of officialdom, while the public presence and public acceptance of such organizations is limited.
 • pöytäkirja
  Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja Signature of acts adopted under codecision: see Minutes Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen: katso pöytäkirja Signature of acts adopted under codecision : see Minutes Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja Signature of acts adopted under the ordinary legislative procedure: see Minutes
 • teeskennellä
  Me emme saa edes teeskennellä, että silmien sulkeminen laittomalta maahanmuutolta olisi anteliaisuuden osoitus. We must not even pretend that turning a blind eye to illegal migration is an act of generosity. Finanssimarkkinat ovat luonteeltaan hyvin maailmanlaajuiset, emmekä voi teeskennellä olevamme Euroopassa jonkinlaisessa tyhjiössä. Financial markets are very global and we cannot act in Europe as though we were in a vacuum. On turhaa teeskennellä: emme voi käyttäytyä ikään kuin olisimme sijoittamassa tähän ison kasan rahaa. There is no use pretending: we cannot act as if we are going to put a pile of money on the table.
 • tehdä
  Nyt on aika tehdä jotakin konkreettista. We must now move on to actions. Yritin tehdä asiat mahdollisimman oikein. I have tried to act for the best. Voidaksemme tehdä näin meidän on toimittava yhteistyössä. To do that, we have to act together.
 • tekeminen
  Se oli hyvin voimakas julkilausuma itsessään, ja sen tekeminen oli hyvin henkilökohtaista ja tarkoituksellista. That was a very powerful statement in itself and it was a very personal and deliberate act to do that. Taustalla oleva uskomus on aina se, että pelkästään tällaisen sopimuksen tekeminen parantaa ihmisoikeuksia asianmukaisessa valtiossa. The underlying belief is always that the mere fact of signing such an agreement improves human rights in the country concerned. On aika lopettaa tyhjien lupausten tekeminen ja ryhtyä sen sijaan toimiin Etelä-Kaukasian ja Euroopan unionin yhdentymisen parantamiseksi. It is time to stop making empty promises and instead act to ensure better integration of the South Caucasus with the European Union.
 • työ
  Valtuuskuntamme työ oli osoitus Afrikan kansalaisille ja maailmanlaajuiselle demokratialle antamastamme sitoumuksesta. Our mission was an act of commitment to the people in Africa and to democracy worldwide. Olen kuitenkin sitä mieltä, että rouva Schaffnerin tasapainoinen työ ansaitsee kunnioituksemme lisäksi myös kannatuksemme. However, I feel that the balancing act undertaken by Mrs Schaffner deserves not only our respect, but also our support. Mielestäni kyseinen työ on myös hyvin arvokasta siksi, että kodifioitujen säädösten sisältö säilytetään siinä ja ainoastaan kootaan ne yhteen. I feel that this work is also highly valuable because it preserves in full the content of the codified acts; all it does is bring them together.
 • vaikuttaa
  Tarkoittaako tämä, että seurauksiin on mahdotonta vaikuttaa? Is this to say it is impossible to act on the causes? Nyt meillä on tilaisuus vaikuttaa siihen, että se käyttäytyisi käytännöllisemmällä tavalla. Today we have the opportunity to act in a more pragmatic way. Me Euroopan unionin jäsenet voimme vaikuttaa ainoastaan toimimalla yhdessä. We in the European Union will only have any influence if we act jointly.
 • (teatteri ym) näytös
 • (teatteri ym) numero
 • asetus
  Tarkistuksissa vaaditaan, että asetus kattaa kaikki laittomat teot. The amendments call for all unlawful acts to be covered. Uusi asetus ja uusi delegoitujen säädösten järjestelmä antavat meille hyvin laajat valtuudet. The new regulation and the new system of delegated acts gives us very wide powers. Tämä asetus on luonteeltaan yleinen säädös, jossa määrätään .eu-rekisterin toteuttamista koskevasta järjestelmästä. The regulation is meant to be a general act laying down a framework for the creation of an '.EU' registry.
 • esittää
  Kaikki delegoituja säädöksiä koskevat ensimmäisen käsittelyn tarkistukset tulisi esittää uudelleen. All amendments concerning delegated acts from first reading should be reinstated. Ei ole kerta kaikkiaan mitään järkeä esittää ikään kuin tässä asiassa ei tarvitsisi tehdä mitään päätöstä. There is absolutely no point in acting as if no decision needs to be made here. EU esittää vientikiellolla koko maailmalle olevansa terveysapostoli. The EU is using an export ban to act as the health missionary of the entire world.
 • esitys
  Lisäisin tähän nyt, että mielestäni tämä esitys on sopimaton kunnon ihmisen arvolle ja poliittisesti ilmiselvä yritys vastustaa maanosamme yhdentymistä. To that, I would add today that I regard this motion as unworthy of decent human beings and as a politically transparent act of opposition to the integration of our continent. Komission esitys jatkaa Suomen, Ruotsin ja Itävallan liittymisasiakirjojen mukaista oikeutta poiketa kadmiumia koskevan direktiivin vaatimuksista. The Commission's proposal is to extend the right of Finland, Sweden and Austria, to be exempt from the requirements of the directive on cadmium in accordance with their Acts of Accession. Ilta illan jälkeen esitys on tuonut katsojia salintäydeltä.
 • näytelmä
  Onko se näytelmä, draama vai tragedia? Thus it is a piece of theatre in three acts. Arvoisa puhemies, kun puhumme kivuttomasta ansastuksesta, on ensiksikin todettava, että tämä koko tapahtuma on useiden skandaalinkäryisten näytösten muodostama näytelmä. Mr President, when discussing humane trapping it is important to note first that the whole course of events is a drama in several scandalous acts.
 • ohjelmanumero
 • päätös
  Tällainen päätös olisi selvä toissijaisuusperiaatteen loukkaus. Such an act would be a clear infringement of subsidiarity. Häätöä koskeva päätös ei ollut kuitenkaan satunnainen teko. In any case, the decision to evict them is not a random act. Se olisi päätöksenteko: päätös toimia. That would be ‘D’ for Decision: a decision to act.
 • suorittaa
  Lisäksi puheenjohtajavaltio Unkari aikoo suorittaa eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen väliarvioinnin. Additionally, the Hungarian Presidency will undertake the mid-term review of the European Small Business Act. Yksityiskohtainen tarkastelu olisi kuitenkin voitava suorittaa ennen kuin säädöksistä äänestetään omalla nimellä. There should be the option of careful scrutiny, however, when one is to subsequently vote on the legal acts in one's own name. On myös vaalittava erityissääntöperiaatetta, jonka mukaan henkilöä ei syytetä muista teoista kuin siitä, josta hän suorittaa seuraamustaan. The principle of speciality, whereby the person is not tried for acts other than those for which he is serving his sentence, must also be upheld.
 • toimeenpano
  Siksi pidätyn arvioimasta poliittisia, lainsäädännöllisiä tai tuomiovaltaan liittyviä toimia, jotka ovat täysin Liettuan lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan alaisia. Therefore, I shall refrain from appraising political, legislative and jurisdictional acts that lie strictly within the competence of the Lithuanian legislative, executive and judicial authorities.

Definition of act

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net