English-Finnish translations for check

 • tarkistaa
  Voisitteko ystävällisesti tarkistaa asian papereistanne? Could you kindly check your notes? Voitte tarkistaa asian pöytäkirjasta. You can check that again in the Minutes. Kuinka voimme tarkistaa sen, että sitoumusta on noudatettu? How can we check that it is complied with?
 • shakki
 • tsekata
 • šakki
 • tarkastus
  Tarvitaan kolmetasoinen tarkastus hyväksymisestä. We need three levels of admissibility checking. Vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastus Checks on the transport of dangerous goods by road Irlannin esimerkki on osoittanut, että tarkastus oli pohjimmiltaan epäluotettava. The Irish example has shown that this check was fundamentally unreliable.
 • hallinta
  Rajavalvontatoimien täytäntöönpano kuuluu tietenkin jäsenvaltioille, ja siten aluevesienkin valvonta ja hallinta kuuluvat niille. Of course, Member States are responsible for performing these checks, and the surveillance of and checks on territorial waters are therefore a matter of their competence. Kaupunki on vihollisen hallinnassa.hermojen hallinta
 • hillitä
  Miten voimme hillitä pankkien pakottavaa tarvetta antaa lainaa? What can we do to check the banks' urge to provide credit? Parhaassa tapauksessa näin voidaan hillitä Euroopan unionin laajentumisesta johtuvaa maanteiden tavaraliikenteen kasvua. Ideally, this should check the growth in road freight transport resulting from enlargement of the Union. Kannatan olennaisilta osin komission ehdotusta, jossa se haluaa hillitä ilmailualan nopeasti kasvavaa osuutta ilmastonmuutoksesta. I support the gist of the Commission’s proposal in which it wishes to put a check on the fast growing share of aviation in climate change.
 • katsoa
  Se pitää paikkansa ja siksi on aina hyvä katsoa, kun nopeus ei ole itsetarkoitus, että onko juna oikeilla raiteilla. That is correct, and that is why it is always worth checking to see if the train is on the right tracks, when speed is not an end in itself. Herra Falconer, ajan säästämiseksi, lupaan aina katsoa, että olette paikalla, mutta ymmärtänette, etten voi pelata tätä peliä. Mr Falconer, to save time I promise to check that you are present, but you will understand that I am not willing to participate in your game. Neuvoston pitäisikin siksi ottaa vakavissaan oma työjärjestyksensä, nimittäin 11 artiklan 4 kohta, ja katsoa, kuinka monta ministeriä äänestyksissä loppujen lopuksi on läsnä. That is why the Council should, for once, take its Rules of Procedure, more specifically Article 11(4), seriously and check how many Ministers are actually present at the concluding votes.
 • kielentarkistaa
 • kuri
  Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee.Lapset on pidettävä kurissa.sotilaskuri, koulukuri
 • lasku
  Neljänneksi teidän pitäisi tarkistaa viljan hinnan lasku, siis miten viljan hinnan voimakas lasku vaikuttaa jalostustalouteen ja miten se piristää sitä. Four, it needs to be checked to what extent the sharp fall in the grain price has had an impact on or stimulated the processing industry. Mikä on laskun tulos?Postissa tuli pelkkiä laskuja.
 • merkitä
  Sallikaa meidän kantaa tämä vastuu siten, että teemme päätöksen velvollisuudesta merkitä tuotteet säteilytettyjen tuotteiden valvomiseksi ja eurooppalaisen kuluttajan hyväksi. We take this responsibility seriously and call for compulsory labelling and for checks on irradiated products, in order to protect Europe's consumers. Risti eliölajin nimen kohdalla merkitsee, että laji on kuollut sukupuuttoon.Merkitse maksamasi laskut rastilla.
 • pukki
 • rastia
 • ruutukuvios
 • šakata
 • sekki
  katteeton sekki
 • shakata
 • sököttää
 • tarkastaa
  Vasta sitten voimme tarkastaa asianmukaisesti. Only then can we check properly. Sen voivat tuomioistuimet tarkastaa. And it can be checked by the courts. En voi tarkastaa sitä nyt kovin nopeasti tänä aamuna. I cannot check it quickly this morning.
 • tarkistus
  Vaadin, että tarkistusta 16 koskeva tarkistus suoritetaan nyt. I insist that we now have a check on Amendment No 16. Pyytäisin teitä tarkistamaan, onko tarkistus 4 sääntöjen vastainen. I would like to ask you to check whether Amendment 4 was unlawful. Oli miten oli, tarkistan asian, sillä jos tarkistus 60 on hylätty, tapaus on varsin selvä. I will however check, because if Amendment No 60 was rejected, there should be no confusion.
 • tarkistusmerkki
 • tutkia
  Olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka moni näin tekee. It would be interesting to do a check how many actually do. Annamme tutkia asian, ja te saatte sitten vielä kirjallisen vastauksen. We shall ask for that to be checked and you will receive a written answer. Asiapaperit katoavat; ne ovat kadonneet, emmekä voi tutkia enää mitään. Syyllisetkin ovat kadonneet. Documents disappear; the information is not there, and we cannot check anything.
 • tutkimus
  Kyse voisi olla sisäpiiririkoksesta, ja olen sitä mieltä, että olisi tehtävä kansainvälinen tutkimus näiden tietojen tarkistamiseksi. This could be regarded as insider dealing and I think that at the very least we need an international inquiry to check this information. Olemme tehneet kaikkemme tarkistaaksemme teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan tilanteen ja se ei ole antanut virallista lausuntoa, mutta luonnollisesti teidän huomautuksenne pannaan merkille. We have made every effort to check the position with regard to the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) and there was no formal opinion, but obviously your point will be noted. Olin sairaalassa tutkimuksissa.
 • lasku(ravintolassa)
 • passata
  Sinua saa sitten aina passata!Meikäläinen passaa tämän viikon kierroksen.Kyllä se passaa.
 • rastittaa
 • ruutukuvio (singular)
 • sakki
 • šekki
 • sekki (šekki)
 • shekki
 • tarkista
  Kuinka kuluttajat voivat tehdä valintansa, jos joku ei tarkista paikkansapitävyyttä? How can consumers exercise this choice unless someone checks that this is accurate? Monet niistä nyljettiin elävältä, koska 79 prosenttia hylkeenpyytäjistä eivät tarkista asianmukaisesti, ovatko poikaset vielä tajuissaan. A large number of those were then skinned alive, because 79% of sealers do not check adequately as to whether the pup is still conscious. Kun yritykset fuusioituvat, komissio tarkistaa, vääristyykö kilpailu, mutta se ei tarkista, toteutetaanko rakennemuutosjärjestelyt puolueettomien ja taloudellisten kriteerien perusteella. When companies merge, the Commission checks whether competition is not distorted, but it does not examine whether restructuring operations are done on the basis of objective and economic criteria.
 • turvatarkastus
 • varmistaa
  Se olisi hyvä tapa varmistaa koko järjestelmän toimivuus. That would be a good way of checking back in the whole system. Haluaisin varmistaa yksiköiltä, että asia on näin. I should like to check with the services that this is the case. Nyt olisi jo aika varmistaa, onko todella näin. Ehkäpä Ruotsi antoi meille tästä varoituksen. It is time for a reality check and perhaps Sweden warned us of that.

Definition of check

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2019 DictionaryPro.net