English-Finnish translations for due

 • aiheutua
  Ristiriita voi aiheutua siitä, että vastuuvapaus voidaan evätä yksinkertaisella enemmistöllä mutta epäluottamuslause määräenemmistöllä. The contradiction may be due to the fact that discharge can be refused by a simple majority but a motion for censure only by a qualified majority.
 • asiaankuuluva
  Tällaisiin periaatteisiin kuuluu asiaankuuluva tarkkaavaisuus, oikeudenmukaisuus, tarkoituksenmukaisuus, osallisuus ja kirjanpidon takaaminen. Such principles include due diligence, non-discrimination, advisability, participation and accountability.
 • asianmukainen
  Asianmukainen oikeusprosessi on toisinaan sitkeä työväline, jolla saavutetaan oikeus. Due legal process is the sometimes long-winded tool for attaining justice. Muiden markkinatoimijoiden asianmukainen ja huolellinen menettely on niin ikään tärkeää. Of course, adequate due diligence by other market players is also essential. Ne on kaikki perustettu voimassa olevien perustamissopimusten mukaisesti ja niiden oikeusperusta on asianmukainen ja pätevä. They were all created on the basis of the current Treaties, with a proper and due legal base.
 • erääntynyt
  Nykyinen suuntaus on maksaa lasku heti ennen sen erääntymistä tai kun se on erääntynyt. The current trend is to pay the invoice immediately before it is due or when it is overdue. Nyt paljon enemmän rahaa on erääntynyt maksettavaksi, mutta kysymys kuuluu, toteutetaanko kaikki hankkeet vuonna 2010 vai ei. Now much more money is due to be paid out but the question is whether all projects will be fulfilled in 2010 or not. Myöhässä olevien maksujen viivästyskoron pitäisi olla progressiivinen, jotta velallinen motivoitaisiin maksamaan erääntynyt määrä mahdollisimman nopeasti. The interest on late payments should be progressive in order to motivate the debtor to pay the amount due as soon as possible.
 • erääntyvä
  Lisäksi olisi harkittava, voitaisiinko määräystä mahdollisesti soveltaa myös muunlaisiin omaisuuseriin, kuten kiinteään omaisuuteen tai tuleviin varoihin (pian erääntyvä saatava tai perintö). Further thought should be given as to whether the order might apply to other kinds of asset, such as immovable property or a future asset (a receivable due soon or an inheritance).
 • langeta
  Lankesin ja loukkasin polveni.Ikäihmisen lankeamisesta saattaa seurata lonkkamurtuma.~ polvilleen
 • laskettu aika
 • maksettava
  Syyksi hallitus ilmoittaa laajentumisen ja pelon siitä, että sen on pian maksettava hyvin suuria summia EU:n talousarvioon. This is reportedly due to enlargement and the fear that, soon, a huge contribution will have to be made to the EU budget. Oletteko sitä mieltä, että jäsenvaltioiden on maksettava rahoitusosuutensa Euroopan unionille, olipa rahoitusvalvonta minkälaista tahansa? Are you saying that Member States must pay their dues to the European Union however inadequate the financial controls are? Rautatieliikenne on ollut vuosia epäedullisessa asemassa EU:n jäsenvaltioissa sen takia, että käyttäjien on maksettava liikennereittien käytöstä. Rail transport has been disadvantaged for years in the EU's Member States due to the fact that users have to pay to use transport routes.
 • mukaan
  Erään hallinnollisen syyn vuoksi emme olleet ottaneet sitä mukaan. Due to an administrative problem, it was not included. Tule mukaan!Puhelinluettelon mukaan kaupungissamme asuu paljon Virtasia.
 • myöhässä
  Keskimääräinen viivästys EU: ssa on 13 päivää, mutta Yhdistyneessä kuningaskunnassa se on 23 päivää eräpäivästä myöhässä. The average EU delay is 13 days, but in the UK it is 23 days after the due date. Arvoisa puhemies, toivon, että kaksi edeltävää puhujaa eivät olleet liikkeellä junalla ja myöhässä sen vuoksi. Mr President, I hope that the two members due to speak before me were not travelling by train and have been delayed. Olemme ensimmäistä kertaa saaneet vastaukset myös jäsenvaltioilta, tosin vuoden myöhässä. Also, for the first time we have the responses from the Member States, albeit twelve months after they were due.
 • odotettavissa
  Siksi meidän on annettava paljon huomiota mietinnölle ja odotettavissa olevalle neuvoston asetukselle ja toivotettava niille onnea ja menestystä. We must therefore give all due attention to this report and this Council Regulation and wish them every success. Talousarvioesityksessä otetaan asiamukaisesti huomioon aiempien vuosien toteutusaste sekä odotettavissa oleva toteutusaste. The draft budget takes due account of the implementation rates in previous years and the expected implementation rates in the future. Eurooppalaisten yritysten pitäisi kieltäytyä osallistumasta julkisen ja yksityisen sektorin välisiin kumppanuushankkeisiin, koska niistä ei ole odotettavissa hyötyä GPS-järjestelmän etumatkan takia. European companies refuse to participate in Public Private Partnerships, because they do not expect any profit due to the arrears with GPS.
 • suoraan
  Jotkin irtisanomiset johtuvat suoraan tästä kriisistä, joka alkoi viime vuoden keväällä. Some are due to the crisis per se, which started last spring. Hän käveli kyllä suoraan.Aseta tuo taulu suoraan.
 • tulollaan
 • tunnustus
  Jos ei, heitä luultavasti pidetään roistoina, mutta heille on annettava heidän ansaitsemansa tunnustus. If not, they will probably be seen as villains, but give them credit where credit is due. Olemme aina sanoneet, että elintarvikeomavaraisuus ja elintarviketurva on asetettava etusijalle ja että maanviljelijöiden on saatava ansaitsemansa tunnustus. We have always said that food sovereignty and security should be prioritised and due recognition should be given to those who work the land. Erityinen tunnustus tästä kuuluu esittelijä Tanja Fajonille sekä kollegalleni Anna Maria Corazza Bildtille heidän omistautuneesta työpanoksestaan. Special recognition is due to the rapporteur, Tanja Fajon, and my colleague, Anna Maria Corazza Bildt, for their dedicated work.

Definition of due

  Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2019 DictionaryPro.net