English-Finnish translations for essential

 • olennainen
  Tämä sopimus on sekä kunnianhimoinen että olennainen. This Agreement is both ambitious and essential. Parlamentin tuki on olennainen. Parliament's support is essential. Toissijaisuusperiaate on olennainen sääntö. Subsidiarity is the essential rule.
 • tarpeellinen
  Tässä mielessä väliaikainen järjestely on ehdottomasti tarpeellinen. In this sense, an interim regulation is essential. Sukupuoleen perustuvan väkivallan vastainen laki on tarpeellinen ja tärkeä väline. The law against gender violence is a necessary and essential instrument. Päätös on todellakin mielestämme täysin perusteltu ja maanviljelijöille tarpeellinen. This is a decision we think is particularly justifiable, and one that is essential for farmers.
 • välttämätön
  Uudistussopimus on välttämätön. The Reform Treaty is essential. Tämän vuoksi uudistus on välttämätön. That is why reform is essential. Uskon, että nykyään se on aivan välttämätön. I believe this is essential today.
 • elintärkeä
  Tämä on todellakin elintärkeä asia. This is an absolutely essential issue. Tämä on meille elintärkeä asia. In our view, this is absolutely essential. Elintärkeä apu on saavuttamassa rahoituslaitokset. Essential help is reaching financial institutions.
 • normaali
  Tällainen tilanne ei ole normaali, kun vielä 2000-luvulla on tapauksia, joissa on pohjimmiltaan kyse orjuudesta. It is not normal to have a situation where, in the 21st century, we still see incidents which essentially involve slavery.
 • oleellinen
  Ensimmäinen oleellinen kohta ovat määräajat. First essential point, deadlines. Toinen oleellinen kohta ovat kliiniset kokeet. Second essential point, clinical trials. Mielestäni asia on oleellinen. This is something I consider essential.
 • olennainen ainesosa
 • perusluonteinen
  Se on hyvin perusluonteinen ja hyvin tärkeä tuote, ja sitä on käsiteltävä eri tavoin kuin tavanomaisia tuotteita. It is very basic and very essential and has to be treated differently from normal goods.
 • tärkeä
  Se on ehdottomasti olennaisen tärkeä prosessi. It is an absolutely essential process. Siksi se on hyvin tärkeä väline. It is therefore an essential instrument. Transatlanttinen yhteys on edelleen olennaisen tärkeä. The transatlantic link remains essential.
 • tarpeellinen ainesosa
 • huomioon otettava
  Vaikutukset kehitysmaihin ovat tärkeitä, mutta eivät ainoa huomioon otettava seikka. The impact on the developing countries is, although essential, not the only consideration.
 • olennainen kohta, pääasia
 • pääasia
  Pyydän teitä kaikkia muistamaan sen, se on pääasia. I would ask you all to bear this in mind. It is one of the essential points. Toisaalta mietinnössä kuitenkin sivuutetaan pääasia: siinä ei sanota mitään neuvoston oikeudesta hyväksyä tämä sama työohjelma. On the other hand, however, it omits the essential point: nothing is said about the Council's right to approve this same work programme.
 • tavallinen
  Tämä on olennaista, sillä muuten automaattinen paluu, jonka pitäisi olla tavallinen oikeus Euroopan unionissa, ei toteudu koskaan. This is essential, otherwise automatic return, which is what should be standard law in the European Union, will never come. Otan sen tavallisen.
 • varsinainen
  Sallikaa minun käsitellä toista näkökohtaa, ja olen sitä mieltä, että sen pitää olla perjantaina täällä Brysselissä pidettävän huippukokouksen varsinainen toiminnallinen sisältö. Let me now turn to another aspect, which I believe must be the essential operational content of the summit here in Brussels on Friday. Jotta niistä voitaisiin tehdä varsinainen sääntelevä elin, julkisten toimielinten olisi säänneltävä niiden toimintaa kansallisen lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisesti. In order to make them an essential regulating body, they would have to be regulated by public bodies within the framework of national legislation and jurisprudence. Halu mennä ja varsinainen meneminen ovat kaksi eri asiaa.

Definition of essential

Examples

 • Don’t mind him being grumpy. That’s the essential Fred.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net