English-Finnish translations for establish

 • perustaa
  Instituutteja ei pidä perustaa niiden itsensä vuoksi. Institutes should not be established for their own sake. Toiseksi on mielestäni liian varhaista perustaa tällainen rajavartiolaitos. Secondly, I think it is too early to establish such a corps. Näin ollen meidän täytyy perustaa eettinen komitea. That being the case, we need to establish and ethical committee.
 • vahvistaa
  Tämä voidaan vahvistaa oikeudellisesti. That can be legally established. Se vahvistaa uskottavuutemme Iranin kysymyksessä. That will establish our credibility on the Iran issue. Perustuslaissa ei pitäisi vahvistaa politiikan sisältöä. A Constitution should not establish the content of policy.
 • vakiinnuttaa
  EU aikoo vakiinnuttaa kyseisen tasa-arvon kaikilla toiminta-aloilla. The EU intends to establish that equality in every area of activity. Toiseksi on tärkeää vakiinnuttaa ennalta varautumisen periaatteen käyttö. Secondly, it is important for the precautionary principle to be established. Niiden on voitava vakiinnuttaa itsensä uusille markkinoille, mutta myös lähteä vanhoilta markkinoilta. They should be able to establish themselves in new markets, but also to leave old markets.
 • nimittää
  Ehkä Euroopan unioni voisi esimerkiksi nimittää Valko-Venäjälle erityisedustajan. Perhaps there is some way of establishing a European Union special representative for Belarus. Esittelijä Evansin ehdotus yhteisistä vähimmäisvaatimuksista - niin kuin hän niitä nimittää - typistää tämän periaatteen liialliseksi sallivuudeksi, jota ei voida hyväksyä. Mr Evans' proposal to establish a common minimum standard - as he calls it - actually invalidates this principle by making it too permissive. - vastustaa jyrkästi Euroopan palauttamisrahaston perustamista ja sitä, että komissio nimittää yhteisestä takaisinottopolitiikasta vastaavan erityisedustajan; - Strongly opposes the establishment of a European return fund and the appointment by the Commission of a special representative for a common readmission policy;
 • osoittaa
  Se osoittaa ylenkatsetta kovalla työllä saavutettuja ja vakiintuneita kansalaisvapauksia kohtaan. That is a cavalier attitude towards long-fought and established civil liberties. Kuusi vuotta sitten esitetty uusi oikeudellinen näyttö voi kuitenkin osoittaa hänet syyttömäksi. But new forensic evidence presented six years ago may well establish his innocence. Mietintö osoittaa, että unionilla on vielä paljon tehtävää yhteisen energiapolitiikan luomisessa. The report shows that the Union still has much to do to establish a common policy on energy.
 • todeta
  Kului kuitenkin pitkän aikaa, ennen kuin saatoimme todeta tämän. It took a long time for us to establish this, however. Te voitte itse todeta päätösvaltaisuuden. You yourself can establish whether the quorum is present. Työjärjestyksen 149 artiklan mukaan me voimme todeta, onko istunto päätösvaltainen. Rule 149 states that we can establish whether a quorum is present.

Definition of establish

 • To make stable or firm; to confirm
 • To form; to found; to institute; to set up in business
 • To appoint or adopt, as officers, laws, regulations, guidelines, etc.; to enact; to ordain
 • To prove and cause to be accepted as true; to establish a fact; to demonstrate

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net