English-Finnish translations for gain

 • hyöty
  Uskon, että hyöty tulee kaikille. I believe that everyone will gain. Viisumimaksuista saatava taloudellinen hyöty kääntyy EU:ta itseään vastaan. The financial gain from visa taxes is backfiring on the EU itself. Meidän kaikkien olisi syytä muistaa, että järjestäytyneen rikollisuuden tärkein motiivi on taloudellinen hyöty. We should all recall that the primary motive of organised crime is financial gain.
 • voitto
  Uskon, että se on myös voitto. I think that this, too, is a gain. Tavoitteena on siis taloudellinen voitto. Economic gain is thus the objective. Kansakuntien tappio on parlamentin voitto. The nations' loss is this Parliament's gain.
 • hyödyttää
  Sopimus hyödyttää Meksikoa kaupan suuremman tasapainon muodossa. Mexico stands to gain here by achieving a better trade equilibrium. Lopuksi totean, että kansallisten puolustusalan markkinoiden avaaminen johtaa merkittäviin taloudellisiin etuihin ja hyödyttää lopulta veronmaksajia, kuten jo totesin. In conclusion, as I said earlier, the opening-up of national defence markets will lead to important economic gains and will ultimately benefit all taxpayers. Me kaikki kannatamme sellaisia sisämarkkinoita, jotka ovat kuluttajien etujen mukaiset ja jotka hyödyttävät ja joiden pitääkin hyödyttää elinkeinoelämää merkittävästi. We are all in favour of this internal market, which is not only beneficial to the consumers, but where industry can, and should, gain a great deal.
 • hyötyä
  Viro ei voi tavoitella Euroopasta ainoastaan taloudellista hyötyä. Estonia cannot look only to financial gain in Europe. Päätöksen siirtämisestä ei ole mitään hyötyä. There is no gain in delaying the decision. Kaikilla osapuolilla on mahdollisuus hyötyä tällaisesta toimintavasta. All parties stand to gain by such an approach.
 • päästä päämäärään
 • saada
  Ilman kipua ei saada aikaan todellisia tuloksia. It is a question of no pain, no gain. Meidän ei tarvitse saada minkäänlaista pientä etulyöntiasemaa. We do not need to gain any sort of small advantage. Tämä tekopyhä lähestymistapa ei saa saada puolelleen enemmistöä Euroopan parlamentissa. This hypocritical approach must not gain a majority in this House.
 • säästö
 • saavuttaa
  Vain näin voidaan saavuttaa heidän luottamuksensa. Only in that way can their confidence be gained. Tässä asiassa Euroopassa voitaisiin saavuttaa huomattava etu kilpailun kannalta. Europe could gain a decisive competitive edge here. Mitä meidän on tarkoitus saavuttaa lykkäysehdotuksella? What do we hope to gain with a proposal for a moratorium?
 • vahvistus
  rekisteröinnin vahvistusMyynnin vahvistus on sisällöltään ja rakenteeltaan samanlainen kuin tilaus.Ruiskubetonointia käytetään esimerkiksi betoni- ja tiilirakenteiden korjauksiin ja kalliorakenteiden vahvistukseen.
 • voittaminen
 • ansio
  Hänen ansiostaan kylän lapset saavat juoda puhdasta vettä.Samuel Roosin suurin ansio oli uudissanojen keksiminenNykyisin kaikki yrittäjän aika menee ansiossa.
 • edistyä
  Euroopan unionilla on paljon voitettavaa läheisemmästä kumppanuudesta Brasilian kanssa, jotta yhteisissä maailmanlaajuisissa kysymyksissä voidaan edistyä. The European Union has a lot to gain from a closer partnership with Brazil in order to progress on global issues of common concern. Jos haluamme edistyä mahdollisimman pian ponnisteluissamme yhteisön terveyden parantamiseksi, meidän olisi kannustettava tämän tuotteen käyttöä suuren terveydellisen edun saavuttamiseksi. If we are to make progress as fast as possible in our efforts to improve Community health, we should be creating an incentive for the use of this product in order that a major health gain can be made.
 • saavuttaa (tavoite ym.)
 • voittaa
  Te saatatte voittaa myös tällä alueella. You stand to gain on this ground too. Luottamus on vaikea voittaa, mutta helppo menettää. Trust is hard to gain but easy to lose. Meidän pitää voittaa luottamus. What we really need to do is gain confidence.

Definition of gain

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2019 DictionaryPro.net