English-Finnish translations for increase

 • kasvu
  Tilastojen kasvu voi johtua monista eri syistä. Of course there may be various causes for this increase. Irlannin väkiluvun kasvu on EU:n nopeinta sekä maan väestön kasvuna että kokonaiskasvuna mitattuna. It is the fastest-growing population in the EU, in terms of national increase and overall growth. Lääkkeiden osalta kasvu oli 380 prosenttia. For medicines, it was an increase of 380%.
 • kasvaa
  Gazpromin osuus kasvaa pian 50 prosenttiin. Gazprom's share will soon increase to 50%. Pelkäämme, että uhrien lukumäärä voi kasvaa. It is feared that the number of victims could increase. Tomaatit kasvoivat auringon paistaessa.
 • lisääntyä
  Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden oli tarkoitus lisääntyä.Social cohesion was to increase. Tämän seurauksena myös terveysriskit voivat lisääntyä. Health risks may also increase as a result. Ellei pankkeja pidetä kurissa, riskit voivat lisääntyä huomattavasti. If they are not kept in check the risks could be very substantially increased.
 • lisätä
  Toivomme, että voimme lisätä niiden määrää edelleen. We hope to increase it further. Emme aio lisätä vaatimuksiamme. We will not increase our demands. Entä miten me haluamme lisätä tuottavuutta? Or how do we want to increase productivity?
 • kasvaminen
  Ennen kaikkea on kuitenkin vältettävä asunnottomien määrän kasvaminen. Above all, we must find ways of halting the increase in the number of homeless. Noin 250 miljoonaa kruunua lisää maksoi pelkkä rakennerahastotuen kasvaminen. The increase in support for structural funds alone cost around an extra SEK 250 million. Tehtyjen valitusten määrän kasvaminen lisää myös tämän tiedon merkitystä. The increase in the number of complaints lodged confirms the importance of this information.
 • kasvattaa
  Se parantaa työnsaantimahdollisuuksia ja kasvattaa lisäksi itseluottamusta. They increase the chances of securing a job and increase selfconfidence. Tämä kasvattaa tietenkin Euroopan ostovoimaa. This does of course increase Europe’s purchasing power. Se kasvattaa ainoastaan yhdysvaltalaisten monikansallisten yhtiöiden myyntilukuja. All it will do is increase sales by American multinationals.
 • korottaa
  Olisi järjetöntä korottaa lukua 6,5 prosenttiin. To increase it to 6.5% would be crazy. Me haluamme korottaa yhdentymisen tasoa. We want to increase our levels of integration. Silloin talousarviota pitäisi korottaa 85 prosenttia. This corresponds to an 85% increase in the budget.
 • korotus
  Korotus on silti korotus, vaikka se todennäköisesti jäisikin inflaatioasteen alle. However, an increase is still an increase, even if it is probably below the inflation rate. Se on mielestäni suurempi korotus kuin vuosien 2007-2013 rahoitusnäkymien keskimääräinen korotus. I think that is a higher increase than the average increase for the financial perspective 2007-2013. Tässä on nyt kyseessä se kuuluisa pennin korotus postimerkiltä tai ei korotusta lainkaan. It is the famous increase of a penny per stamp, or no increase at all.
 • Lisa
 • lisä
  Ensiksikin, oletteko halukas tekemään lujasti töitä taataksenne sen, että pysyvä lisä unionin talousarviosta myönnetään HIV:n ennaltaehkäisyyn? Firstly, are you willing to work hard to ensure that a permanent increase in the Union budget will be allocated for HIV prevention? lapsilisä
 • lisääntyminen
  Seurauksena on naisten köyhyyden lisääntyminen. The consequences are increased poverty amongst women. Auttaako kolmansista maista tulevan maahanmuuton lisääntyminen tässä? Will increased immigration from third countries help here? Työttömyyden lisääntyminen Euroopassa on tietenkin pettymys. The increase in unemployment in Europe is certainly disappointing.
 • lisäys
  Lisäys ei ollut suuri, mutta se oli itse asiassa ensimmäinen lisäys vuosikausiin. It was not a large increase, but it was actually the first increase for many years. Sanotte kenties, ettei lisäys ole suuri. You may say it is not a big increase. Lisäys on 44 miljoonaa euroa eli 3,5 prosenttia. The increase is EUR 44 million, or 3.5%.
 • nostaa
  Pyyntiä on mahdollista nostaa. These opportunities could be increased. Sen sijaan voimme nostaa ympäristöverotusta. Instead we could increase taxes on the environment. Päätettiin myös nostaa kiintiöitä ja alentaa hintoja. It was decided to increase quotas and reduce prices.
 • nousta
  Kuluttajien kannalta hinnat saattavat hyvinkin nousta monissa tapauksissa. Prices may well increase for the users in many cases. Esimerkiksi rakennusten korkomenot saattavat nousta. For example, the rent we pay for the buildings may increase. Talouskriisin vuoksi tämän ryhmän lukumäärä uhkaa nousta. The economic crisis threatens to increase the size of that group.
 • nousu
  Energian hinnan nousu (äänestys) Increase in energy prices (vote) Ruoan hintojen nousu on osoitus tästä. The increase in the price of food illustrates this. Polttoaineen hinnan nousu tarkoittaa tavaroiden ja palvelujen hinnan nousua. An increase in fuel prices means an increase in the price of goods and services.
 • suurentaa
  Jos halutaan saada aikaan tuloksia, täytyy rahaston talousarviota suurentaa. In order to obtain real results, the budget for this Fund must be increased. Parlamentin ei pidä jatkuvasti yrittää suurentaa talousarviota, sillä se menee liian pitkälle. Parliament should not constantly try to increase the budget. That is going too far. Näin ollen tilanne on selvä: parlamentin enemmistö haluaa suurentaa unionin talousarviota, erityisesti laajentumisen rahoittamiseksi. The situation is clear then: the majority of Parliament wants to increase the Union’s budget, in particular in order to fund enlargement.
 • suurentua
  Esittelijä ehdottaa mietinnössään, että yksittäisten kolikkojen halkaisijan tulee suurentua niiden nimellisarvojen nousevassa arvojärjestyksessä. In his report, the rapporteur proposes that the diameters of individual coins should increase with their stated value. Syöpä suurentui ja levisi peräti sydämeen asti.
 • suureta

Definition of increase

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net