English-Finnish translations for observe

 • havainnoida
 • huomioida
  Siksi on tärkeää huomioida, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden tasavertaisen kohtelun periaatetta noudatetaan. It is therefore important to observe the principle of treating all EU Member States equally. Haluavatko amerikkalaiset huomioida saman tasapainon, kun on kyse turvallisuudesta ja ihmisoikeuksista? Do the Americans want to observe the same balance when it comes to security and human rights? Vieläkin tärkeämpää on se, että näitä riittämättömiä rajoja ei käytetä täysimääräisesti tähän tarkoitukseen tai niitä ei edes huomioida, eikä niitä ehdottomasti panna täytäntöön täysimääräisesti. What is more, these inadequate limits are not fully used for this purpose, or even observed, and they are certainly not fully implemented.
 • tarkkailla
  Tarkoituksemme on tarkkailla vaalien sujumista. We are going to observe the conduct of the elections. Emme voi eikä meidän pidä tarkkailla tai tukea kaikkia vaaleja. We cannot and should not observe or support every election. Tämä siis silloin, kun ne ovat tosiasiassa voineet tarkkailla hylkeenpyyntiä. That is, of course, when they have actually been permitted to observe sealing activities.
 • havaita
  Tämän suuntaista kehitystä voidaankin havaita. Some progress has been observed in this direction. Emme ole voineet havaita mitään parannuksia. We have not been able to observe any improvement. Tämä strategia perustuu niiden puutteiden korjaamiseen, joita on voitu havaita lausuntoja laadittaessa. This strategy is based on caching up deficiencies observed when working out the opinions.
 • noudattaa
  Siitä syystä meillä on ohjaava periaate, jota yritämme noudattaa. For this reason we have a guiding principle that we try to observe. Komissio uskoo, että on olennaista noudattaa kilpailusääntöjä. The Commission believes it is vital to observe the rules of competition. Se tarkoittaa, että unionin ei aiemmin tarvinnut noudattaa ihmisoikeuksia. The Union, that is to say, was not previously obliged to observe human rights.
 • observoida
 • tutkia
  Tuhannet kansalaiset ovat kadonneet, ja huolestuttavaa on, että Algerian viranomaiset eivät ole sallineet YK:n tarkkailijoiden tutkia tilannetta. Thousands of citizens have disappeared, and it is worrying that the Algerian authorities have not permitted UN observers to investigate this situation. Olen antanut yksiköilleni määräyksen tutkia mahdollisuutta, että komissio lähettäisi tarkastusryhmän tutkimaan ja tarkkailemaan hylkeenpyyntiä vuoden 2007 pyyntikauden aikana. I have also issued instructions to my services to examine the possibility of the Commission's sending a mission to inspect and observe seal hunting during the 2007 hunting season. Tutki potilas onnettomuuspaikalla vaatteita riisumatta.
 • tutkiskella

Definition of observe

Examples

 • From this vantage point we can observe the behavior of the animals in their natural habitat
 • She got up before dawn to observe the lunar eclipse
 • Please observe all posted speed limits
 • The senator observed that the bill would be detrimental to his constituents

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net