English-Finnish translations for result

 • tulosTämä on tulos ja se on hyvä tulos. That is the result and it is a good one. Äänestyksen tulos jää voimaan. The result of a vote must stand. Rehellisesti sanottuna tulos on ollut olematon. Frankly, there has been no result.
 • olla tuloksenaHaluaisin korostaa kahta sellaista ajatusta, joista voisi olla tuloksena tarkoituksenmukaisia välineitä. I would like to highlight two such ideas that could result in meaningful instruments. Me tarvitsemme yleiseurooppalaista sovintoa, sovintoa, joka voi olla tuloksena vain totuudesta ja oikeudesta. We need an all-European reconciliation, a reconciliation that can result only from truth and justice. Sentyyppisestä pakkopaidasta voi olla tuloksena vain työttömyyden lisääntyminen, mikä johtaa jo aiemmin koettuun yhteiskunnalliseen levottomuuteen. A straitjacket like that can only result in rising unemployment, leading to the kind of social unrest we have seen before.
 • seurataOn tärkeää seurata tämän rekisterin käytännön tuloksia. It is important to monitor the practical results of this. Ongelmana on vain, ettei hyvästä ajatuksesta saisi seurata huonoa lopputulosta. The point is that a good idea should not produce a bad result. Siitä voi seurata vain se, että joudumme rajoittamaan maahanmuuttoa. As a result of this we have no choice but to restrict immigration.
 • aiheutuaSiitä saattaa aiheutua shokki teollistuneiden maiden ihmisten elämäntavalle. As a result, people living in industrialised countries may be in for a shock when it comes to their way of life. Olen pyrkinyt jo pitkään hyvin hienovaraisesti auttamaan kaikkia osapuolia välttämään konflikteja, jotka voisivat aiheutua kyseisestä laista. For a long time, I have endeavoured, with the utmost discretion, to help all countries concerned avoid any conflicts that might result from it. Arvonlisäveroa koskevien poikkeuksien yhdenmukaistaminen on siten erittäin suositeltavaa, jotta vältetään syrjintä, joka voi aiheutua tämän veron soveltamisesta. Harmonising VAT exemptions is thus highly recommended, in order to avoid any discrimination that might result from the implementation of this tax.
 • hedelmäArvoisat parlamentin jäsenet, tulos on näin ollen kompromissin hedelmä. The result will therefore be, if you please, ladies and gentlemen, the fruit of a compromise. Päätöslauselma, joka on tuon työn hedelmä, on säilynyt huomattavan selkeänä huolimatta aiheen runsaudesta ja monimutkaisuudesta. The resulting resolution retains a high degree of clarity in spite of the density and complexity of the subject. Europeana-sivusto on eurooppalaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden tekemän ennennäkemättömän yhteistyön hedelmä. The Europeana site is the result of an unprecedented collaboration between European libraries, archives and museums.
 • lopputulosLopputulos ei todellakaan ole huono. It is not really a bad result. Lopputulos on mielestäni järkevä. In my view, the result is sound. Tällainen lopputulos oli odotettavissa. Such a result was only to be expected.
 • päätösMutta on kaksi mahdollisuutta saavuttaa sellainen päätös. But there are two ways of producing that result. Jokainen tekemämme uusi päätös saattaa johtaa rakenneuudistuksiin. Each new decision we take may result in restructuring. Bowis sanoo, että päätös oli komission aivoriihen tulos. Mr Bowis says this was all the result of some brainstorm in the Commission.
 • seurausSeuraus on, että kaikki menee läpi. As a result, everything gets through. Se on toteuttamiemme toimien seuraus, ei väline. It will be the result of our efforts, not an instrument. Mikä on tehottoman ja epäonnistuneen turvallisuuspolitiikan seuraus? What is the result of inefficient and failing security policies?
 • vaikutusNäin ollen sopimuksen vaikutus on voinut olla toivottuun nähden vastakkainen. As a result, the agreement may have had the opposite to the desired effect. Hyönteismyrkyillä on tyrmäävä vaikutus mehiläisiin, koska ne ruiskutetaan kasveille. Insecticides have a knock-on effect on bees as a result of being sprayed on plants. Sanotaan, että on ratkaisevan tärkeää vähentää valtiontukea, jotta sillä olisi myönteinen vaikutus. It is vital, they say, to reduce State aid, in order for it to have positive results.

Definition of result

 • To proceed, spring up or rise, as a consequence, from facts, arguments, premises, combination of circumstances, consultation, thought or endeavor
 • To have as a consequence; to lead to; to bring about
 • To return to the proprietor after a reversion
 • That which results; the conclusion or end to which any course or condition of things leads, or which is obtained by any process or operation; consequence or effect
 • The fruit, beneficial or tangible effect achieved by effort
 • The decision or determination of a council or deliberative assembly; a resolve; a decree
 • A flying back; resilience
 • The final score in a game
 • A positive or favourable outcome for someone
 • An exclamation of joy following a favorable outcome

Examples

 • This measure will result in good or in evil
 • the result of a course of action; the result of a mathematical operation

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net