English-Finnish translations for submit

 • alistua
  Emme saa myöskään alistua ideologioille tai dogmeille eikä meidän varsinkaan pidä nyt luoda niitä enää lisää. We must not submit to ideologies or dogmas either, however, let alone seek to establish new ones. Raporttien mukaan kyseiset valtiosta riippumattomat järjestöt eivät aio alistua hallituksen vaientamispyrkimyksiin. According to reports, the NGOs concerned are unwilling to submit to the Government’s attempt to gag them. Vaikka ymmärränkin, miksi toteatte, että on väärin alistua raskaudenkeskeytykseen käytännössä tai periaatteessa, mielestäni emme voi alistua myöskään uskonnollisille moraalisäännöille. While I can understand your saying that it is wrong to submit to abortion in practice or in principle, I do not believe we can submit to a religious precept either.
 • jättää
  Odotimme voidaksemme jättää lopullisen ehdotuksemme. We waited to submit our final result. Haluamme jättää väliraportin marraskuussa. We want to submit an interim report in November. Meillä on valtuudet jättää asiasta mietintö täysistunnolle. We are authorised to submit a report for the plenum.
 • taipua
  Parlamentti ei voi muuta kuin taipua siihen, mitä hallitukset ja siis kansat ovat määränneet perustekstien kautta. An assembly can only submit to what has been fixed by governments, and therefore by the people, by means of basic texts.
 • alistaa (antaa ratkaistavaksi)
 • ehdottaa
  Haluan ehdottaa teille lisäystä esittelijän suostumuksella. It is with the agreement of the rapporteur that I would like to submit this to you. Esittelijä ehdottaa nyt tarkistusta, jossa esitetään 351 miljoonaa euroa vuosille 2003-2006. The rapporteur has now submitted an amendment presenting a proposal for EUR 351 million for the years 2003 to 2006. Haluaisin ehdottaa, että poliittisia ryhmiä kehotettaisiin jättämään päätöslauselmaesityksiä brittiläistä naudanlihaa koskevan keskustelun päätteeksi. I would like to make that proposal that the political groups be invited to submit motions for a resolution to close the debate on British beef.
 • esittää (suunnitelma, näkemys)
 • jättää sisään (asiapaperi, hakemus yms.)
 • jättää [sisään]
 • mainita
  Olemme sen vuoksi tehneet jopa 10 tarkistusta. Haluan mainita vain kaksi. We have therefore submitted no fewer than ten amendments, of which I will mention only two. Haluaisin tässä yhteydessä mainita rakennerahastoissa toteutettavia tarkastuksia koskevat vuotuiset yhteenvedot, jotka jäsenvaltiot toimittivat ensimmäisen kerran viime keväänä. I would like to highlight the annual summaries of existing audits in Structural Funds submitted by Member States for the first time last spring. Toisaalta poliittisessa päätöslauselmassa ei lainkaan mainita sitä seikkaa, että toinen näistä kahdesta jäsenvaltiosta esittää epätarkkoja ja viivästyneitä tietoja. The fact that one of the two Member States belatedly submits data that is not only late but also inaccurate is mentioned nowhere in the political resolution.
 • mukautua
  Voimme olla välittämättä siitä, voimme mukautua siihen passiivisesti tai voimme valmistautua siihen. We could ignore it, we could passively submit to it, or we could prepare for it.
 • nöyrtyä

Definition of submit

 • To yield or give way to another
 • To yield to another, as when defeated
 • To win a fight against by submission
 • To let down; to lower
 • To put or place under

Examples

 • They will not submit to the destruction of their rights.
 • I submit these plans for your approval.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net