English-Finnish translations for term

 • termi
  Mikä on tämä byrokraattinen termi? What is this bureaucratic term? Sana "Makedonia" on maantieteellinen termi. The word Macedonia is a geographical term. Oikea termi on yhteisön patentti. The proper term to use is a Community patent.
 • ehto
  Tämä ehto ei kuitenkaan koske menetelmiä, joiden avulla kyseiset tuotteet valmistetaan. This term does not, however, include the methods through which goods are manufactured. Yksi ehto pysyy kuitenkin entisellään: yhtäkään maata ei arvioida yleisin ehdoin, vaan jokaista maata tarkastellaan niiden omien ansioiden perusteella. The criterion is still the same: no country is judged in general terms; each country is judged on its own merits. Vakaussopimus, eli näennäisesti teologisin termein sanottuna budjettivallan käyttö, on kasvun väline, kasvun välttämätön – tosin riittämätön – ehto. The Stability Pact, budgetary authority, to put it in quasi-theological terms, is a virtue, a necessary condition, though insufficient, for growth.
 • kausi
  Toivotan myös kaikkea hyvää puheenjohtajavaltio Alankomaille, jonka kausi on päättymässä. My good wishes also go to the Dutch presidency as its term comes to an end. Toinen koskee tapausta, joka sattui ennen kuin tämä kausi alkoi. The first concerns an event which took place before this term of office began. Kuolemantapauksia, jotka lainsäätäjien on otettava huomioon, oli lopulta jopa vähemmän kuin tavallisen kausi-influenssan yhteydessä. The end result in terms of deaths, which is what must be considered by the law maker, was even lower than that of a normal seasonal influenza.
 • lukukausi
 • nimittää
  Sitä voitaisiin nimittää yhteisön ulkopuoliseksi hankkeeksi.It might be termed an extra-Community venture. Niitä voitaisiin melkeinpä nimittää mukavuuslippusatamiksi. These could almost be termed ports of convenience. Sitä voisi nimittää paperille kirjoitetuksi ehtojen rajoittamaksi vapaudeksi liikkua. This could be termed conditional freedom of movement on paper.
 • suhde
  Tämä suhde ei kuitenkaan ole konkretisoitunut Euroopan hyväksi sen suhteissa Yhdysvaltoihin. But that relationship was not cemented in Europe's favour in terms of its relations with the United States. Euroopan komission ja Euroopan parlamentin suhde ei saa perustua tiukkoihin sopimusehtoihin. The relationship between the European Commission and the European Parliament must not be based on strict contractual terms. Väliarvion mukaan ilmastonmuutoksen ja terveyden välinen suhde on selvästi entistä merkittävämpi kysymys. The relationship between climate change and health is clearly an issue of growing importance, according to the mid-term review.
 • toimikausi
  Määräaika on 1. maaliskuuta, jolloin toimikausi päättyy. The deadline is 1 March, which is when the term expires. Arvoisa komission jäsen, meidän molempien toimikausi lähenee loppuaan. 2010, Commissioner: you and I come to the end of our term of office. Nykyisen komission toimikausi on päättymässä ja uuden komission toimikausi alkamassa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että toimintatavat olisivat vastedes täysin uudet. The present Commission’s term of office is coming to an end, and that of a new Commission will begin.
 • välitp
  Teillä on myös erinomaiset välit presidentti Putiniin. Then you are on excellent terms with President Putin.
 • ajanjakso
  Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Amsterdamissa sovittu viiden vuoden ajanjakso lähenee loppuaan. Mr President, Commissioner, we are approaching the end of the five-year term established in Amsterdam. Tietenkin voisimme harkita myös pitkän aikavälin - viiden vuoden - ohjelmaa, mutta mielestämme tällainen ajanjakso on liian pitkä. Of course we could consider a long-term programme - five years - but, in our opinion, this period of time is excessive. Minä tiedän - osoitan sanani nyt teille - että lyijyvuodet ovat vaikea ajanjakso, jota italialaisten on vaikea sulattaa. I know -and I am speaking to you now - that the Years of Lead are a difficult period for Italians to come to terms with.
 • ehdotp
  Nämä ovat perustamissopimuksen ehdot.Those are the terms of the Treaty. Kuten itsekin totesitte, nämä ovat sopimuksen ehdot. As you say yourself, those are the terms of the treaty. Jos aiomme nyt antaa käyttöön miljardeja euroja veronmaksajien rahoja, sille on asetettava selvät ehdot. If we are now to make billions of taxpayers' money available, the terms must be clear.
 • hinnat
  Näiden toimenpiteiden pitäisi vakauttaa maidon hinnat keskipitkällä aikavälillä. These measures should stabilise milk prices in the medium term. Jos hinnat kohoavat ja kysyntä kasvaa jatkuvasti pitkällä aikavälillä, meidän on palattava tähän asiaan. If the price rise and increase in demand persist in the long term, then we should revisit this issue.
 • istuntokausi
  Yhdysvaltain vaalit lähestyvät ja Israelin parlamentin istuntokausi on alkamassa; molempien tiedetään voivan olla arkoja asioita. The American elections are approaching, as is the new parliamentary term in Israel, and could prove to be a delicate issue. Eduskunnan istuntokausi päättyy tänään – moni kansanedustaja poistuu istuntosalista viimeisen kerran (yle.fi
 • kutsua
  Jotkut saattavat kutsua tätä valikoivuudeksi. Some will term this selectivity. Niitä olisi voinut paremmin kutsua 30 hopearahaksi. It might better have been termed 30 pieces of silver. Tätä lähestymistapaa voitaisiin kutsua uusimperialistiseksi tai revansistiseksi. This approach could be termed neo-imperialist or revanchist.
 • kutsua (joksikin)
 • laskettu aika
 • maksuehdot
  kirjallinen. - (PL) Liiketoimien maksuehdot ovat ensisijaisia kysymyksiä Euroopan talouden moitteettomalle toiminnalle. Payment terms in business transactions are a priority issue for the proper functioning of the European economies. Lisäksi ongelmana ovat myös Euroopan unionissa sovellettavat erilaiset maksuehdot 30 päivää joissakin maissa ja 90 toisissa. There is also the difficulty of different payment terms across the European Union - 30 days in some places, 90 in others.
 • nimetä
  Todistaja nimesi epäillyn.nimetä tehtäväänPuolue nimesi ehdokkaat kevään 2017 kuntavaaleihin.
 • synnytyshetki
 • vaalikausi
  Tämä vaalikausi on päättymässä. This term of office is coming to an end. Parlamentin vaalikausi on kuitenkin lopuillaan. However, this Parliament's term is coming to an end. Vaalit ovat tulossa, ja sen jälkeen alkaa uusi vaalikausi. The elections are coming and we will then be in another parliamentary term.
 • väleissä
  Onneksi erosimme hyvissä väleissä, ystävinä ja rauhanomaisesti. Fortunately, we parted on good terms, as friends and in peace. Te tilintarkastustuomioistuimen jäsenet tiedätte, että olen hyvissä väleissä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Members of the Court of Auditors, you know that I am on good terms with the Court. Meidän on päästävä sopimukseen, jotta voimme ottaa käyttöön uusia menettelytapoja hyvissä väleissä uusien jäsenvaltioiden kanssa vuodesta 2007 alkaen. We shall have to find an agreement enabling us to introduce the new policies on good terms in the new Member States from 2007 onwards.

Definition of term

Examples

 • Be sure to read the terms and conditions before signing
 • A line is the term of a superficies, and a superficies is the term of a solid.
 • "Algorithm" is a term used in computer science.
 • We are on friendly terms with each other
 • He was sentenced to a term of six years in prison
 • near-term, mid-term and long-term goals
 • the term allowed to a debtor to discharge his debt
 • All the terms of this sum cancel out
 • in ( 12; 3; 4&thinsp
 • term neonate

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net