English-Finnish translations for valid

 • kelpaava
 • kelvata
 • olla voimassa
  E 111 -lomake saattaa olla voimassa vain rajoitetun ajanjakson tai siinä ei ehkä ole lainkaan rajoitettu voimassaoloaikaa. The E111 form may be valid for a limited period only, or it may have no limitation as regards the period of validity. Kysymykseni kuuluu, miten pitkään väliaikainen määräys voi olla voimassa ja miten siihen on suhtauduttava? My question therefore is how long can such an interim rule be valid and how must we view it? On hyvin kyseenalaista, voiko amerikkalainen laki olla voimassa Ruotsin (ja muun Euroopan) maaperällä. It is extremely doubtful whether an American law would be valid on Swedish (or other European) territory.
 • pätevä
  Eikö ole mitään yleistä elintä, joka voi sanoa, että tämä on pätevä? Is there not some overall body that can say this is valid? Äänestys on täysin pätevä myös silloin. Even then a vote is fully valid. Komission ehdotukset ovat siten pätevä lähtökohta työskentelylle. The Commission’s proposals therefore constitute a valid working basis.
 • validi
  Jos B on modaalilogiikan tautologia, niin B on K-validi.XML-dokumentti on validi, jos siihen liittyy DTD tai XML-skeema ja se on niissä määriteltyjen rakenteiden mukainen.
 • voimassa oleva
  Huomasimme, että englannin termi "valid passport" (voimassa oleva passi) oli käännetty ranskaksi termillä "passeport ordinaire" (tavallinen passi), mutta mielestämme kyse ei ole samasta asiasta. We noticed that the English term 'valid passport' was translated into French as 'passeport ordinaire', but we do not believe that this is the same thing. Muistutan vielä lopuksi, että Bohunicen ydinvoimalan voimassa oleva turvallisuussertifikaatti raukeaa vuonna 2000. The currently valid safety certificate for Bohunice expires in the year 2000. Tällä pääosastolla on siis myös olemassa voimassa oleva organisaatiokaavio. There is therefore also a valid organisation chart for this Directorate-General.
 • voimassaoleva
  En voi ymmärtää, mitä muuta tässä yhteydessä tapahtuu kuin se, että laitteella tarkistetaan, onko henkilöllä hallussaan voimassaoleva passi. I cannot see how that is doing anything other than checking whether that person is in possession of a valid passport.

Definition of valid

Examples

 • I will believe him as soon as he offers a valid answer.
 • A valid format for the date is MM/DD/YY.
 • Do not drive without a valid license.
 • An argument is valid if and only if the set consisting of both (1) all of its premises and (2) the contradictory of its conclusion is inconsistent.
 • He is a priest now: although his ordination was contrary to the law of the church, it was still valid.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2020 DictionaryPro.net