Finnish-English translations for hankala

 • difficult
  uk
  us
  I certainly do not wish to be difficult. En halua todellakaan olla hankala. It has been a difficult afternoon. Iltapäivä on ollut hankala, ja ilta jatkuu hankalana. This will be a very difficult task. Se on erittäin hankala tehtävä.
 • troublesome
  us
  If you were a troublesome critic of the regime, you would not be put on trial. Jos olit hankala hallinnon arvostelija, sinua ei asetettu syytteeseen. What are we actually getting out of this legislation which can be so troublesome? Mitä me tosiasiassa saamme irti siitä lainsäädännöstä, joka voi olla toisinaan kovin hankala? The computer has been very troublesome for me. It never works when I need to use it.
 • hard
  us
  Mediterranean fishermen are being hit hard. Välimeren kalastajien tilanne on erittäin hankala. It is hard for the Member States to assess the amount of taxes and duties correctly. Jäsenvaltioiden on hankala arvioida verojen ja tullien määrää oikein. Our negotiating position is very hard this year due to two exceptional circumstances. Tänä vuonna neuvotteluasemamme on erittäin hankala kahdesta syystä johtuvien poikkeuksellisten olojen vuoksi.
 • intractableThe social reality is intractable. Sosiaalinen todellisuus on hankala. Air pollution is a particularly intractable problem which needs to be tackled using an integrated, systematic and multidisciplinary approach. Ilman saastuminen on erityisen hankala ongelma, johon täytyy tarttua kokonaisvaltaisesti, järjestelmällisesti ja monitahoisesti. Faced with such an intractable, callous and hateful enemy, what do we expect Israel to do while its citizens are constantly subjected to terror attacks? Kun Israelilla on vastassaan tällainen hankala, tunteeton ja vihantäyteinen vihollinen, mitä me odotamme sen tekevän tilanteessa, jossa sen kansalaiset ovat jatkuvasti terrori-iskujen kohteena?
 • awkward
  us
  Mr President, the matter now before us has been an awkward one for the Council. Arvoisa puhemies, nyt käsillä oleva asia on ollut neuvostolle hankala. The situation is particularly awkward in colleges, which do not have the funds to support it. Tilannehan on erityisen hankala oppilaitoksille, joilla ei ole omia varoja tukea tätä. In this Parliament I hope there are none - certainly in my group - who wish to be negative, difficult, or awkward. Tässä parlamentissa ei toivoakseni ole ketään, joka haluaa olla negatiivinen, hankala tai vaivalloinen - ei ainakaan minun ryhmässäni.
 • challenging
 • cumbersomeHowever, it shows how ponderous and cumbersome our administrative procedures are. Se kuitenkin osoittaa, kuinka raskas ja hankala hallinto meillä on. It is an extremely cumbersome process: it takes 15 working days and it costs EUR 71. Hakumenettely on hyvin hankala: se kestää 15 päivää ja maksaa 71 euroa. It will prove cumbersome and will not significantly increase levels of safety for the consumer. Näin pitkä ajanjakso seurantatietojen säilyttämiselle on käytännössä hankala eikä se tuo merkittävää lisäturvaa kuluttajalle.
 • delicate
  us
  It is a very delicate question, and a very controversial one. Any reply would be quite premature. Ongelma on erittäin hankala ja kiistanalainen, ja vastauksen antaminen olisi aivan liian ennenaikaista.That deferment showed how delicate and difficult this matter is for the Member States of the European Union. Tämä lykkäys osoitti kuinka hankala ja arkaluonteinen asia on Euroopan unionin jäsenvaltioille. I know that this is a very delicate issue for some countries, but we will have to deal with it in the coming years. Tiedän, että tämä on hyvin hankala kysymys joillekin maille, mutta meidän on hoidettava se tulevina vuosina.
 • difficult laborious
 • hazardous
 • inconvenientIt is true that it was an inconvenient time, but it could have attended the debate. Ajankohta oli tosiaan hankala, mutta neuvosto olisi voinut osallistua keskusteluun. On the eve of enlargement that is a particularly inconvenient and difficult consideration. Nimenomaan laajentumisen kynnyksellä asia on vaikea ja hankala.
 • irksomeThe matter of the language regime was equally irksome for us. Kielijärjestely oli meille toinen hankala kysymys. He has this irksome habit of racing up to red lights, so he has to brake heavily.
 • nontrivial
 • riskyInvesting in this start-up company could be risky.
 • tedious
  us
 • tiresomeEventually his long stories became tiresome.
 • tough
  us
  Using the European Globalisation Adjustment Fund is a short- and medium-term solution for supporting workers who are in a tough situation after losing their jobs. Euroopan globalisaatiorahaston käyttäminen on lyhyen ja keskipitkän aikavälin keino tukea työläisiä, joiden tilanne on hankala irtisanomisten takia. Right from the start we realised that this would be a very tough and complicated case, and, after a thorough investigation, the Commission in April imposed temporary anti-dumping tariffs. Heti alusta lähtien olemme ymmärtäneet tämän olevan hankala ja monimutkainen tapaus, ja perinpohjaisen tutkimuksen jälkeen komissio päätti huhtikuussa määrätä väliaikaiset polkumyyntitullit. The tent, made of tough canvas, held up to many abuses.
 • tricky
  us
  He had a really very tricky subject to deal with. Hänellähän oli todella hankala aihe käsiteltävänään. I would say that the potato is quite a tricky crop to cultivate. Toteaisin, että peruna on aika hankala kasvi viljeltäväksi. In 2010, foreign policy will, as in previous years, be a tricky issue. Ulkopolitiikka on edellisten vuosien tavoin vuonna 2010 hankala asia.
 • unwieldy
  us
  The system of majority voting agreed at Nice is unwieldy and unfair. Nizzassa hyväksytty määräenemmistöäänestysjärjestelmä on hankala ja epäoikeudenmukainen. However, it is also no secret that on this issue the Council's approach is just as unwieldy as the rather long title of the regulation whose amendment we are discussing right now. Sekään ei kuitenkaan ole mikään salaisuus, että neuvosto on tässä asiassa yhtä hankala kuin asetuksen, jonka muuttamisesta juuri puhumme, melkoisen pitkä nimi.

Definition of hankala

  Trending Searches

  Popular Dictionaries

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2022 DictionaryPro.net