Finnish-English translations for lisätä

 • add
  us
  I want to add one final point. Tahdon lisätä vielä yhden seikan. In fact, add India to that list. Itse asiassa Intiakin voidaan lisätä tähän luetteloon. I would like to add three points: Haluaisin lisätä kolme kohtaa.
 • augment
  us
  It is our duty and responsibility to conserve and augment these reserves. On meidän tehtävämme ja velvollisuutemme suojella ja lisätä noita varoja. The money from renting out a spare room can augment a salary.
 • increase
  We hope to increase it further. Toivomme, että voimme lisätä niiden määrää edelleen. We will not increase our demands. Emme aio lisätä vaatimuksiamme. Or how do we want to increase productivity? Entä miten me haluamme lisätä tuottavuutta?
 • propagate
  to propagate sound or lightIt takes 24 hours for password changes to propagate throughout the system.The server propagates the password file at midnight each day.
 • spawn
  On the Irish Box, it makes no sense whatsoever in an important nursery and spawning area to try and increase the number of vessels that are going in there, to open up the Irish Box. Irish Boxista sanoisin, ettei ole lainkaan järkevää avata tätä tärkeää kasvu- ja kutualuetta ja lisätä sinne pääsevien alusten määrää. The Web server spawns a new process to handle each clients request.
 • attach
  I would like to add that in France, in terms of social matters, we attach a great deal of importance to the minimum wage. Haluaisin lisätä, että Ranskassa sosiaaliasioihin liittyen me pidämme vähimmäispalkkaa erittäin tärkeänä. We are strongly and unequivocally in favour of your candidacy and, I should add, we attach no political strings. Kannatamme teidän ehdokkuuttanne vahvasti ja yksiselitteisesti ja myös - sallinette minun lisätä - asettamatta poliittisia ehtoja. We are particularly concerned at the excessive prominence attached to the economic and business dimension that the rapporteur has sought to include in the regulation. Olemme erityisen huolissamme siitä, että taloutta ja liiketoimintaa koskevalle ulottuvuudelle, jonka esittelijä on halunnut lisätä asetukseen, on annettu liiallinen asema.
 • compound
  us
  To these examples one could add sensory or construction materials such as nano-composites or fibres and fabrics whose surfaces are activated by electron compounds. Näihin esimerkkeihin voitaisiin lisätä aisteihin perustuvat materiaalit tai rakennusaineet, kuten nanokomposiitit tai kuidut ja kankaat, joiden pinta on aktivoitu elektroneja yhdistelemällä. Unbelievable poverty, inter-clan fighting and ethnic tensions, compounded by corruption at all levels in regions entertaining vague notions of autonomy and partition are its overriding features. Tämän tilanteen tunnusomaiset piirteet ovat valtava köyhyys, heimojen ja eri etnisten ryhmien keskuudessa vallitseva kireys. Näihin pitää vielä lisätä kaikkialle ulottuva korruptio. a compound word
 • increment
 • inoculate
  The culture medium was inoculated with selenium to investigate the rate of uptaketo inoculate the bud of one tree or plant into anotherto inoculate a tree
 • introduce
  us
  I would add that the Council's common position introduces an explicit opt-out review clause. Haluaisin lisätä, että neuvoston yhteisessä kannassa otetaan käyttöön yksiselitteinen opt-out-järjestelyn tarkistuslauseke. At the very least, scope for greater flexibility must be introduced. On vähintäänkin tarjottava mahdollisuutta lisätä joustavuutta. We should maintain the quota system and introduce transparency into the milk marketing chain. Meidän olisi syytä säilyttää kiintiöjärjestelmä ja lisätä maitotuotteiden markkinointiketjun avoimuutta.
 • put down
  Its scope can perhaps be broadened further if tomorrow we adopt the single amendment put down by Mr Wijsenbeek, and I recommend that we do so. Sen kannatusta voidaan ehkä lisätä vielä, kun tulemme huomenna hyväksymään Wijsenbeekin tekemän ainoan tarkistuksen ja ehdotankin, että teemme näin. We need better teaching of ethics and more repressive courts, but people also need to be able to put down roots in small communities rather than in sprawling cities. Sen lisäksi, että on tarpeen opettaa paremmin etiikkaa tai lisätä rangaistuksia, ihmisen on myös voitava kotiutua pieniin yhteisöihin pikemminkin kuin monille tahoille kurottuviin kaupunkeihin. Why dont you put down your briefcase and stay awhile?
 • superadd
 • supplement
  The initiative should also be supplemented by the future challenges facing those countries with a more advanced information society. Aloitteiseen tulisikin lisätä tulevaisuuden haasteita myös edistyneille tietoyhteiskuntamaille. We must in addition investigate the possibility of additional finance for important infrastructure projects that supplement the Europe-wide traffic networks. Lisäksi on tutkittava mahdollisuudet lisätä rahoitusta tärkeille Euroopan laajuisia liikenneverkkoja täydentäville infrastruktuurihankkeille. In addition we have to explore opportunities to increase financing for important projects that supplement the trans-European transport network. Lisäksi on tutkittava mahdollisuudet lisätä rahoitusta tärkeille, Euroopan laajuista liikenneverkkoa täydentäville hankkeille.
 • adjoin
  The living room and dining room adjoin each other.
 • admix
 • aggrandize
  to aggrandize ones authority, distress
 • amplify
  us
  amplify the loudspeakeramplify a telescopeamplify a microscopes
 • annex
  us
  The purpose of Amendments Nos 8, 9 and 10 is to add ingredients to the list in the annex. Tarkistusten 8, 9 ja 10 tarkoitus on lisätä ainesosia liitteessä olevaan luetteloon. I regret the Commission's decision to add DecaBDE to the annex against the advice of its scientific advisors. Pahoittelen komission päätöstä lisätä liitteeseen 10-BDE vastoin tieteellisten asiantuntijoidensa neuvoja. The Commission will further investigate specific requirements for LPG combustion heaters to be added in Annex VIII. Komissio aikoo tutkia lisää erityisvaatimuksia, joiden avulla voitaisiin lisätä nestekaasulla toimivat polttolämmittimet liitteeseen VIII.
 • append
  us
  Borders and protection are to be done away with in one fell swoop, and a multiplicity of safeguard clauses appended to the treaties. Rajat ja suojelu on tarkoitus poistaa yhdellä rysäyksellä, ja perustamissopimuksiin on tarkoitus lisätä lukuisia turvalausekkeita. a seal appended to a recordAn inscription was appended to the column
 • balloon
  us
  the balloon of St. Pauls Cathedral in LondonHis stomach ballooned from eating such a large meal.Prices will balloon if we dont act quickly.
 • build up
  Please build up confidence so that we can also increase voter participation in the EP elections in 2009. Kehittäkää luottamusta, jotta voimme myös lisätä äänestäjien osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin vuonna 2009. GNSS is seen as a disruptive technology, with high potential to create innovations, build up a high-tech knowledge base and increase productivity in many sectors. GNSS:ää pidetään läpilyöntitekniikkana, johon liittyy paljon mahdollisuuksia luoda innovaatioita, kehittää huipputekniikan tietopohja ja lisätä tuottavuutta monella alalla. to build up a door
 • contribute
  us
  ENISA's aim is to contribute to Internet security. ENISAn tehtävänä on erityisesti lisätä Internetin turvallisuutta. I can hardly think of anything new to contribute to it. Voin tuskin kuvitella, mitä uutta siihen voi lisätä. Product marking can contribute to a growth in exports from developing countries. Tuotteiden alkuperämerkintöjen avulla voidaan lisätä kehitysmaiden vientiä.
 • eke
 • enhance
  us
  How can we enhance our effectiveness? Miten voimme lisätä tehokkuuttamme? Just how are we going to enhance representation? Mutta miten edustavuutta voidaan lisätä? INTERREG could well allow enhancement of such cooperation. Interregin avulla saatettaisiin hyvinkin lisätä tällaista yhteistyötä.
 • insert
  We wish to insert just three words: 'the threat of'. Haluamme lisätä tekstiin vain sanan "uhka". I would therefore like to insert the following in Recital J: Haluaisin sen vuoksi lisätä seuraavan tekstin johdanto-osan J kappaleeseen: It is to be inserted after Article 39, and reads as follows:. Tarkistus on määrä lisätä 39 artiklan jälkeen, ja se kuuluu seuraavasti:
 • inset
 • load
  us
  I struggled up the hill with the heavy load in my rucksack.The truck overturned while carrying a full load of oil.She put another load of clothes in the washing machine.
 • redouble
  It is incumbent on the international community to redouble its efforts to find a solution. On kansainvälisen yhteisön velvollisuus lisätä ponnistuksiaan ratkaisun löytämiseksi. But that is a reason to redouble our efforts to build an effective CFSP, not to abandon them. Tämä on kuitenkin syy lisätä entisestään toimia tehokkaan YUTP:n luomiseksi eikä antaa periksi. The first duty for politicians is to face up to challenges and redouble efforts to meet them successfully. Poliitikkojen ensimmäisenä tehtävänä on kohdata haasteet ja lisätä ponnistuksiaan niiden saavuttamiseksi menestyksekkäästi.
 • speed up
  In this respect, we must speed up the talks we are holding with our partners in the framework of the WTO. Tässä mielessä on tarpeen lisätä vauhtia kumppaniemme kanssa käymiimme neuvotteluihin Maailman kauppajärjestön puitteissa. The car sped up as it went around the corner.You shouldnt speed up your car when you go around corners.
 • To add.
 • whet
  to whet ones appetite or ones courage

Definition of lisätä

 • tehdä lisäys
 • täydentää vajaata
 • sanoa oma kommenttinsa johonkin

Examples

 • Lisätä vettä kattilaan.
 • Lisään halon takkaan.
 • Vehnän tuotantoa pitäisi lisätä.
 • Kasvisten ja hedelmien syöntiä kannattaa lisätä.
 • Timo lisäsi lopuksi, että hänen mielestään urheilu on mukavaa.

Related words

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net