Finnish-English translations for tarkoitus

 • purpose
  us
  That is the purpose of this Treaty! Tämä on sopimuksemme tarkoitus! That is the purpose of my amendment. Tämä on tarkistukseni tarkoitus. Is this the purpose of the euro area? Onko tämä euroalueen tarkoitus?
 • aim
  us
  That is the aim of the directive. Tämä on direktiivin tarkoitus. That is not the aim of the directive. Tämä ei ole direktiivin tarkoitus. Indeed, this is the aim of the reforms. Tämä on uudistusten tarkoitus.
 • intention
  us
  That has never been the intention. Se ei ole koskaan ollut tarkoitus. That was not the intention at Doha. Tämä ei ollut Dohan kokouksen tarkoitus. That is certainly not the intention. Tämä ei todellakaan ole tarkoitus.
 • meaning
  us
  This is the meaning of Article 169. Tämä on 169 artiklan tarkoitus. That cannot be the meaning of enlargement. Se ei voi olla laajentumisen tarkoitus. That, if you like, is also the meaning of the Lisbon Strategy. Muun muassa tämä on myös Lissabonin strategian tarkoitus.
 • bendIf you bend the pipe too far, it will break.Don’t bend your knees.Look at the trees bending in the wind.
 • cause
  us
  Ireland has now requested aid that is intended to be used to repair damage caused by floods. Irlanti on nyt pyytänyt tukea, jota on tarkoitus käyttää tulvien aiheuttaman vahingon korjaamiseksi. Imprisonment is not meant to cause harm to those sentenced, let alone to members of their families. Vankeuden ei ole tarkoitus vahingoittaa vangittua - puhumattakaan hänen perheenjäsenistään. Should Portuguese warships be used to intimidate citizens who are peacefully and courageously promoting their causes? Onko tarkoitus, että Portugalin sotalaivoja käytetään pelottelemaan kansalaisia, jotka ajavat asiaansa rauhanomaisesti ja rohkeasti?
 • deliberately
  us
  The purpose of this resolution tonight is to express our horror at the Holodomor, the period of deliberately engineered famine in 1932-1933. Tämäniltaisen päätöslauselman tarkoitus on ilmaista kauhumme holodomorista, tarkoituksella aikaansaadustä nälänhädästä vuosina 1932-1933. Vice-President Barrot has already described in detail what Marco Polo II is intended to achieve, and so I can, quite deliberately, keep this brief. Varapuheenjohtaja Barrot kuvaili jo yksityiskohtaisesti, mitä Marco Polo II -ohjelmalla on tarkoitus saavuttaa, joten voin aivan tarkoituksella puhua lyhyesti. He deliberately broke that, didnt he?
 • end
  us
  It was meant to be a beginning, not an end. Sen on tarkoitus olla alku, ei loppu. The Euro is not an end in itself. Euro ei ole tarkoitus sinänsä. The end does not always justify the means. Tarkoitus ei aina pyhitä keinoja.
 • function
  us
  How are we meant to function in this way? Miten meidän on oikein tarkoitus toimia? That is not how EU support was intended to function. Se ei ole EU: n tuen tarkoitus. The function of my report, therefore, is a rather modest one. Mietintöni tarkoitus on sen tähden melko vaatimaton.
 • goal
  us
  Surely this must be the ultimate goal. Sehän on toki loppujen lopuksi tarkoitus. And if it is at the EU's end, is it an own goal? Oma maali, onko maalin tarkoitus syntyä Euroopan unionin lukuun? That is precisely the goal of recent innovations. Juuri tämä on viimeaikaisten innovaatioiden tarkoitus.
 • intentThat has never been the intention. Se ei ole koskaan ollut tarkoitus. That was not the intention at Doha. Tämä ei ollut Dohan kokouksen tarkoitus. That is certainly not the intention. Tämä ei todellakaan ole tarkoitus.
 • objective
  us
  The proposal's sole objective is to improve patient safety. Ehdotuksen ainoa tarkoitus on parantaa potilaiden turvallisuutta. This is the objective of the proposal we are discussing today. Se on tänään käsiteltävänä olevan ehdotuksen tarkoitus. In this regard the purpose of the objective is abundantly clear. Tässä suhteessa tavoitteen tarkoitus on täysin selvä.
 • occasion
  us
  That it should do so by means of a voluntary agreement is something which Parliament has already criticised on several occasions. Parlamentti on pannut toistuvasti arvostellen merkille sen, että sen on tarkoitus tapahtua vapaaehtoisen sopimuksen avulla. We must hope that, on this occasion, the ends justify the means because there are, unfortunately, a number of things to complain about in the outcome. Toivokaamme, että tällä kertaa tarkoitus pyhittää keinot, koska ikävä kyllä lopputuloksessa on paljon valitettavia piirteitä. Secondly, they are designed at a more local level to assist in alerting people to occasions and the locations when air pollution is putting health at risk. Toiseksi sen tarkoitus on varoittaa paikallisella tasolla kansalaisia tilanteista ja paikoista, joissa ilman saasteet aiheuttavat terveydellistä vaaraa.
 • point
  us
  That is the point of my speech. Tässä on puheenvuoroni tarkoitus. What is the point of this clause? Mikä on tämän lausekkeen tarkoitus? That is the point of this resolution. Se on tämän päätöslauselman tarkoitus.
 • purportThat is the purport of Amendment No 11. Tämä on tarkistuksen 11 tarkoitus. That is the purport of a number of our amendments. Tämä on esittämiemme tarkistusten tarkoitus. This is the purport of the amendments which we hereby wish to support. Tämä on niiden tarkistusten tarkoitus, jota me haluamme tukea.
 • significance
  us
  Some of the internal market philosophy is also to acquire significance in the transport sector. Osa sisämarkkinoiden filosofiasta on tarkoitus ottaa käyttöön myös liikenteessä. It is important to reflect firstly on what the draft regulation is designed to achieve, and secondly, on why is it needed and what significance it has? On tärkeää pohtia ensinnäkin, mitä asetusehdotuksella on tarkoitus saavuttaa, ja toiseksi, miksi sitä tarvitaan ja mitä merkitystä sillä on? This is precisely the significance of the package of proposals on climate and renewable sources of energy, which the Commission submitted on 23 January. Tämä on täsmälleen komission 23. tammikuuta esittämän ilmastoa ja uusiutuvia energialähteitä koskevan ehdotuskokonaisuuden tarkoitus.
 • skopos
 • target
  us
  The target date for this is the end of 2003. Se on tarkoitus tehdä vuoden 2003 loppuun mennessä. In the target sectors for greater competition, the picture is frankly unacceptable. Niillä tavoitealueilla, joilla kilpailua on tarkoitus lisätä, tilannetta on suoraan sanottuna mahdoton hyväksyä. Chile is simply to become a more attractive investment target for companies and investors. Chilestä on tarkoitus tulla nyt vielä houkuttelevampi pelikenttä yhtymille ja investoijille.
 • to this endThe introduction of European Partnerships is one of the most important proposals to this end. Eurooppa-kumppanuuksien luominen on yksi tärkeimmistä ehdotuksista, joilla tavoite on tarkoitus saavuttaa.
 • view
  us
  That can hardly have been the intention - at least, not in my view. Näin on tuskin ollut tarkoitus käydä, ainakin itse näen asian näin. It seems to me to be designed largely with a view to managing further decline. Nähdäkseni sen avulla on pääasiassa tarkoitus hallita jatkuvasti huononevia olosuhteita. The aim and much of the content of Mr Falbr's report is, in my view, very positive. Jäsen Falbrin mietinnön tarkoitus ja suuri osa sen sisällöstä ovat mielestäni hyvin myönteisiä.

Definition of tarkoitus

Examples

 • Tarkoituksenani oli vain ilmaista aikomukseni tytärtänne kohtaan.
 • Sadussa hiiren oli tarkoitus tehdä takki, mutta syntyikin tuppi.
 • Ovatko aukkohakkuut palvelleet metsänhoidon tarkoituksia halutulla tavalla?

Related words

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net