Finnish-English translations for usko

 • belief
  us
  My wish is that that belief should become reality. Toivomukseni on, että tämä usko muuttuu todeksi. Theological because it is a question of belief, of dogma. Se on teologinen kysymys sen vuoksi, että kysymyksessä on usko, dogmi. These beliefs and convictions lead me to launch a challenge today. Tämä usko ja vakaumus saivat minut esittämään haasteen tänään.
 • faith
  us
  I have absolutely no faith in that at all. En missään tapauksessa lainkaan usko siihen kaikkeen. I do not have much faith in self-regulation. En oikein usko itsesääntelyyn. I indeed hear this gospel, but I have no faith! Kuulen kyllä sanoman, mutta usko ei vain riitä!
 • credit
  us
  I do not think that this is to the credit of a country which many, including myself, regard as an example of democracy. En usko tällaisen olevan kunniaksi maalle, jota monet, minä itse mukaan lukien, pitävät demokratian mallimaana. I do not think that that is the objective sought by this directive which should, first and foremost, protect all forms of consumer credit. En usko, että tämä on direktiivin tavoitteena; sen ensisijaisena tarkoituksenahan on suojella kaikentyyppisiä kulutusluottoja. Someone said there were over 100,000 people there, but I cant credit that
 • creed
  us
  That fundamental creed is summed up in a poem by my fellow countryman, Robert Burns: ' A man's a man for a' that' . Tuo perustavanlaatuinen usko kiteytyy maanmieheni Robert Burnsin runossa: " A man's a man for a' that" (suom. "Jos mikä lie!" ). We need to give coming generations a society in which colour, creed, sex, origin or sexual preferences are not reasons for discriminatory treatment. Meidän on annettava tuleville sukupolville yhteiskunta, jossa väri, usko, sukupuoli, alkuperä tai sukupuolinen suuntautuminen eivät ole syitä syrjivään kohteluun. A creed is a manifesto of religious or spiritual beliefs
 • trust
  us
  Why are we in Parliament no longer trusted? Miksi ette usko tehtäväksemme tämän enempää täällä parlamentissa? I trust that this was not because a large country requested it. En usko, että se tehtiin siksi, että suuri maa pyysi sitä. Perhaps the package is aiming to restore citizens' trust before the Euro elections. Paketin tarkoituksena on kenties palauttaa kansalaisten usko ennen Euroopan parlamentin vaaleja.
 • way
  uk
  us
  I do not believe that is the way to go. En usko sen olevan oikea suunta. I do not think that it can be done this way. En usko, että sitä voidaan tehdä tällä tavalla. I do not believe that this is the way forward. En usko, että näin päästään eteenpäin.
 • affiance
 • good faith
  He made a mistake, but acted in good faithAlthough this behavior may look suspicious, we should assume good faithA good faith buyer
 • spirit
  us
  But I do not feel that these observations have been made in a spirit of vetoing the establishment of a European Conference. En kuitenkaan usko, että nämä huomiot on tehty Eurooppa-konferenssin perustamista vastustavassa hengessä. A number of amendments to the report were also tabled, the spirit of which we support, but we do not believe that this report warrants this type of amendment. Mietintöön esitettiin myös monia tarkistuksia, joiden henkeä tuemme, mutta emme usko, että tämä mietintö antaa aihetta tällaiselle tarkistukselle. I do not believe that it would be in keeping with the prevailing spirit of our Community if we were to take control of the EU's development away from the Member States. En usko, että muutos olisi sopusoinnussa yhteisössämme vallitsevan hengen kanssa, jos poistamme jäsenvaltioilta vallan säädellä Euroopan unionin kehittymistä.

Definition of usko

  Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2019 DictionaryPro.net