Finnish-Swedish translations for kohtuullinen

 • rimlig
  Den 5-procentiga budgetökningen är rimlig.Viiden prosentin talousarviolisäys on kohtuullinen. Kommissionens strategi är rimlig.Komission toimintatapa on kohtuullinen. Jag tycker det är en rimlig kompromiss.Minusta se on kohtuullinen vastike.
 • skälig
  Det verkar som om en skälig kompromiss har uppnåtts i denna fråga.Asiassa on ilmeisesti löytynyt kohtuullinen kompromissi. Herr talman! Det grundläggande syftet med den gemensamma jordbrukspolitiken är att se till att jordbruksbefolkningen har en skälig levnadsstandard.Arvoisa puhemies, YMP:n perustavana tavoitteena on taata maatalousväestölle kohtuullinen elintaso. Problemet är att förseningar innebär kostnader, och ett av våra mål var att se till att vi bara godtog en skälig andel av kostnaderna.Ongelmana on, että viivytykset merkitsevät aina kustannuksia, ja yksi tavoitteistamme oli varmistaa, että meidän vastattavaksemme ei jäänyt enempää kuin kohtuullinen osuus kustannuksista.
 • återhållsam
  Efter månader av förhandlingar gläder det oss att vi har uppnått en överenskommelse med Kina som garanterar en mera återhållsam ökning av importen av de viktigaste produktkategorierna.Kuukausia kestäneiden neuvottelujen jälkeen olimme tyytyväisiä, kun pääsimme Kiinan kanssa sopimukseen, jonka avulla taataan tärkeimpien tuoteryhmien tuonnin kohtuullinen kasvu.
 • avhållsam
 • dräglig
  Det är vår plikt att se till att alla barn åtnjuter en dräglig levnadsstandard.Velvollisuutemme on varmistaa, että jokaisen lapsen elintaso on kohtuullinen. Vi behöver tänka och blicka framåt för att Europas folk skall ha en dräglig levnadsstandard, snarare än den bedrövliga levnadsstandard som den mycket starka euron kommer att tvinga dem till.Meidän on ajateltava ja katsottava eteenpäin, jotta Euroopan kansalaisilla olisi kohtuullinen elintaso sen surkean elintason sijasta, johon erittäin vahva euro heidät pakottaa. För att temperaturen ska kunna hållas på en dräglig nivå måste vagnarna ha tillräckligt stora ventilationsöppningar.
 • hygglig
  Vi måste se till att man får en hygglig levnadsstandard på äldre dar, som inte avviker kraftigt från den man har haft som förvärvsarbetande, och att man inte hamnar i fattigdom.Meidän on varmistettava, että ihmisillä on myös myöhemmin elämässään kohtuullinen elintaso, joka ei poikkea suuresti aktiivisten työvuosien elintasosta, ja että he eivät ajaudu köyhyyteen. Hyggligare granne får man leta efter.Här är en hygglig TV till ett hyggligt pris.
 • måttfull
 • måttlig
  Måttlig och ansvarsfull konsumtion är inte dåligt, tvärtom, måttlig konsumtion av till exempel vin är faktiskt bra för hälsan.Kohtuullinen ja vastuullinen käyttö ei ole pahasta, esimerkiksi viinin kohtuukäyttö on päinvastoin hyväksi terveydelle. Europeiska medborgare, ungdomar, företag, jordbrukare, kommuner och regioner, arbetstagare och arbetslösa behöver en budget med en måttlig, hållbar och realistisk ökning.EU:n kansalaiset, nuoret ihmiset, yritykset, viljelijät, kunnat ja alueet, työntekijät ja työttömät tarvitsevat talousarvion, jonka kasvu on kohtuullinen, kestävä ja realistinen. Det är lämpligt att skilja mellan måttlig och ansvarig konsumtion av alkoholdrycker - särskilt vin som är en del av vår kultur - och missbruk av alkohol och drogkonsumtion.Täytyy erottaa kohtuullinen ja vastuuntuntoinen alkoholijuomien - erityisesti kulttuuriimme kuuluvan viinin - kulutus alkoholin väärinkäytöstä ja huumeiden käytöstä.
 • resonabel
  Jag skulle vilja påstå att utifrån denna synvinkel är det här en legitim angelägenhet och att den valda ordalydelsen är fullständigt resonabel.Sanoisin, että tältä näkökannalta katsottuna tuo huoli on täysin oikeutettu ja että valittu sanamuoto on täysin kohtuullinen.
 • resonlig

Definition of kohtuullinen

Examples

 • kohtuullinen korvaus
 • kohtuulliset hinnat

Related words

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net