Italian-Finnish translations for portare

 • kantaaMe emme voi kantaa tätä taakka yksin. Non possiamo portare questo fardello da soli. En voinut kantaa tänne niitä monia kansiollisia valituksia, joita minulla on. Muut kollegat ovat jo maininneet siitä, että valituksia on paljon. Non sono riuscita a portare i fascicoli di lamentele che ho, come hanno rilevato altri colleghi. Jos tämä tarkoittaa sitä, että maisterintutkinto kantaa Mercedeksen tai Sonyn tai jonkin muun tunnetun yrityksen nimeä, olkoon niin! Se è destino che un master debba portare il marchio Mercedes o Sony o il nome di un'altra famosa azienda allora che così sia!
 • pukeutuaPieni hetki! En ole vielä ehtinyt pukeutua.Presidentin vaimo on pukeutunut vihreään iltapukuun.Usein sanotaan, etteivät suomalaiset osaa pukeutua
 • johtaaMihin tämän tien pitäisi sitten johtaa? Dove dovrebbe portare questa strada? Jatkuva stressi voi johtaa mielenterveysongelmiin. Lo costante può portare a problemi mentali. Epätoivo ei kuitenkaan, kollega Wolf, saa johtaa alistumiseen. Ma la disperazione, onorevole Wolf, non deve portare alla rassegnazione.
 • käyttääIlman hänen ponnistelujaan emme olisi voineet käyttää parlamentaarista valvontavaltaamme. Senza il suo impegno non saremmo stati in grado di portare a termine il nostro esame parlamentare. Sitä on kuitenkin mahdollista käyttää myös alueellisen yhteistyön hankkeisiin. Ma all'interno della cooperazione regionale esiste anche una possibilità di portare avanti i progetti. Jos työnantaja käyttää opt-out-järjestelyä väärin, työntekijä voi viedä tämän työtuomioistuimeen. Se il datore di lavoro viola la clausola di dissociazione, il lavoratore interessato può portare i contratti a un giudice del lavoro.
 • olla päällään
 • olla yllään
 • opastaaOpastan sinut kadun yli
 • pitääHaluan esittää komissiolle vielä muutaman kysymyksen. Ensinnäkin, aikooko komissio pitää kiinni riippumattoman valvojan etukäteen tekemästä yksityiskohtaisesta markkinatestistä? Vorrei porre alla Commissione qualche altra domanda. Innanzi tutto: la Commissione intende portare avanti l'idea di un dettagliato testo di mercato preventivo a cura di un supervisore indipendente? Tämä on juuri sitä oikeata työtä, jota meidän pitää EU:ssa yhteisesti tehdä. Si tratta di iniziative opportune, che nell'ambito dell'Unione europea dovremmo portare avanti insieme. Tässä asiassa voidaan ja pitää toteuttaa välittömiä ja tehokkaita toimia. Questo è l' ambito nel quale è possibile, e necessario, portare a termine un' azione immediata ed efficace.
 • pitää yllään
 • pukeaPuin vaatteet päälleni.Pue lapset lämpimästi.Tuo mekko pukee sinua.
 • pukea ylleen
 • saattaaTämä saattaa johtaa kaksinaismoralismiin. Questo può portare a doppi standard. Minusta nyt on korkea aika saattaa se päätökseen. Penso che sia davvero giunto il momento di portare a termine la questione. He arvioivat poliitikkoja näiden tekojen perusteella, mikä saattaa johtaa merkittäviin muutoksiin. Perché giudicano i politici sulla base delle loro azioni, il che può portare a cambiamenti ingenti.
 • sonnustautua
 • tarkoittaaKasvu tarkoittaa myös käteen jäävän kuukausitulon kasvua. Crescita significa portare a casa uno stipendio netto superiore alla fine del mese. Tämä tarkoittaa sitä, että etniset erot voivat aiheuttaa etnisiä yhteenottoja. Ciò significa che le differenze etniche possono portare ai confronti etnici. Saastumisen verottaminen tarkoittaa joskus kilpailuerojen luomista, ja siis työpaikkojen tuhoamista. Tassare l'inquinamento può significare creare disparità nella competitività e quindi portare alla perdita di posti di lavoro.
 • tuodaKäytännön toiminta voi tuoda mukanaan uusia asioita. Ora la pratica potrebbe portare ad alcune nuove questioni. Haluan lukea uudelleen sen näkökannan, jonka halusin tuoda esiin. Rileggerò nuovamente le osservazioni che volevo portare alla vostra attenzione. S&D-ryhmän puolesta. - (FR) Arvoisa puhemies, miten demokratiaa voidaan tuoda maahan? Signora Presidente, come si può portare la democrazia in uno Stato?
 • tuottaaVain johdonmukainen, pitkän aikavälin poliittinen strategia voi tuottaa tuloksia. Solo una strategia coerente e a lungo termine può portare a dei risultati. Improvisoimaton valtiojohtoisuus voi tuottaa tuloksia, mutta improvisoitu, tempoileva valtiojohtoisuus on sangen vaarallista. Il dirigismo, quando non è improvvisato, può portare risultati, ma alterni, se improvvisato è piuttosto pericoloso. Se voi saada aikaan vakautta ja tasapainoa. Ajan mittaan se tuottaa taloudellista sekä sosioekologista hyötyä meille kaikille. Potrà portare stabilità ed equilibrio, e a lungo andare ciò si tradurrà per tutti noi in utili economici e socio-ecologici.

Related words

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net