Swedish-Finnish translations for bestå

 • koostua
  Tällaisen politiikan pitäisi koostua eri osatekijöistä. En sådan politik skulle behöva bestå av ett flertal element.Euroopan tulee tulevaisuudessa koostua kolmesta institutionaalisesta kehästä. Europa måste i framtiden bestå av tre institutionella cirklar.Rahoitus voi olla myös sekamuotoista ja koostua osittain tuloista, joita saadaan myymällä mainosaikaa. Finansieringen kan även vara blandad och till en viss del bestå av medel från försäljning av reklamplatser.
 • kestää
  Hondurasin nykyinen tilanne on väliaikainen eikä se voi kestää kauan. Den nuvarande situationen i Honduras är tillfällig och kan inte bestå så länge.Hyvät kollegat, Euroopan unioni voi kestää ja kehittyä vain, jos historiallinen totuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ohjaavat sitä. EU kan endast bestå och utvecklas med en sann historieskrivning och respekt för de mänskliga rättigheterna.Siksi sopimuksesta on neuvoteltava, sillä ainoastaan molempien osapuolten hyväksymät neuvottelusopimukset voivat kestää. Det måste därför vara en förhandlingslösning, för endast förhandlingslösningar som båda sidor accepterar kan bestå.
 • koostua jstk
 • kustantaa
  Minä kustannan tämän aterian.Mitä kyseinen lysti kustantaa?
 • maksaa
  Maksan käteisellä.Tikkari ei maksa paljoa.Hän sai maksaa rikoksistaan.
 • olla
  Tutkimuksessa tulisi olla kaksi osatekijää. En studie kan bestå av två delar.Rahoitus voi olla myös sekamuotoista ja koostua osittain tuloista, joita saadaan myymällä mainosaikaa. Finansieringen kan även vara blandad och till en viss del bestå av medel från försäljning av reklamplatser.Oikea ratkaisu voisi olla vain sellainen, että laadimme eurooppalaisen standardin, joka vastaa täysin myös nykyaikaisia teknisiä vaatimuksia. En riktig lösning kan endast bestå i att en europeisk standard som helt uppfyller de modernaste tekniska specifikationer utarbetas.
 • olla olemassa
  Euro voi olla olemassa vain, jos ihmiset uskovat valuuttaansa. Euron kommer att bestå endast om människorna har förtroende för sin valuta.
 • pysyä
  Mikäli me sallimme vallitsevan tilan pysyä ennallaan, rautatietavaraliikennettä ei enää ole kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Om vi låter dagens situation bestå kommer det inte att finnas någon järnvägsfrakt kvar om tjugo år.700:aa jäsentä on pidetty ylärajana, jotta parlamentti voisi varmasti olla asioista keskusteleva elin ja pysyä sellaisena. Maximalt 700 har föreskrivits som den högsta antal som detta parlament kan bestå av utan risk och för att kunna förbli en rådgivande församling.On selvää, että yhteisön maatalouspolitiikan ilmiselvät ongelmakohdat eivät voi ikuisesti pysyä muuttumattomina. Det är klart att den uppenbart galna utvecklingen i den europeiska jordbrukspolitiken inte kan bestå utan förändringar i all evighet.
 • säilyä
  Mutta miten ne voivat säilyä ennallaan, jos ennustamme toiminnan yleistä laskua? Men hur skall de kunna bestå om vi förespråkar en allmänt sänkt aktivitetsnivå?Olemme kuitenkin kaikki samaa mieltä siitä, että kurinalainen finanssipolitiikka on tarpeen, jos euron on määrä säilyä monen valtion välisenä valuuttana. Ändå vet vi alla att budgetdisciplin är nödvändigt om euron skall bestå som multinationell valuta.Siksi olen vakuuttunut siitä, ettei Hiltrud Breyerin mietintö voi säilyä tässä muodossa ja että sitä pitäisi tarkistaa tässä suhteessa. Därför är jag övertygad om att Breyerbetänkandet inte kan bestå i denna form och att vi bör ändra det i detta avseende.
 • selviytyä
 • viipyä
  Missä oikein viivyit? Olen odottanut jo tunnin!Valoisuus viipyi ja ruskotti horisontissa.
 • viipyillä
 • viivytellä

Definition of bestå

 • vara uppbyggd av; ha som sina delar; vara summan av

Examples

 • Vilka ämnen består lösningen av?
 • Svenskämnet består av två delar: grammatik och litteraturhistoria.
 • en annan metod, som bestod i att dra kabeln direkt från uppläggningsplatsen i fabriken
 • Firmans verksamhet bestod till en början i avyttrandet på landsorten av alster från fabriker i Borås.
 • Vem täljde väl de striders tal, som detta folk bestod
 • Han bestod oss äpplen.
 • Men åt sina söner bestod han ingen uppfostran.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net