Swedish-Finnish translations for under

 • alla
  Ja kaikki tämä on jalkojemme alla. Och allt finns under våra fötter.Taustalla on monenlaisia syitä. De underliggande skälen varierar.Minulla on jo 100 opintoviikkoa alla.
 • ihme
  Tämä on todella slovakialainen ihme. Det är ett slovakiskt under med sanning.Sekin ihme on vielä mahdollinen. Också detta under är ännu möjligt.ihme tyyppi, ihme hiihtäjä
 • alapuolella
  Puolet maastamme on merenpinnan alapuolella. Hälften av vårt land ligger under havsnivån.Noin puolet kotimaastani on merenpinnan alapuolella. Ungefär hälften av mitt land ligger under havsnivån.Ihmiset elävät selvästi köyhyysrajan alapuolella. Folk lever långt under fattigdomsgränsen.
 • alle
  He ovat kaikki alle 25-vuotiaita. De är samtliga under tjugofem år.Marjoja on tullut alle puolet tavoitteesta.Pelaaminen alle 16-vuotiailta on kielletty.
 • aikana
  Afganistania koskevan äänestyksen aikana: Under omröstningen om Afghanistan:Bagdadissa Saddamin vallan aikana? I Bagdad under Saddam Husseins styre?Asiaa harkitaan puheenjohtajakautemme aikana. Vi kommer att ha detta i åtanke under vårt ordförandeskap.
 • -na
 • -ssa
 • -ssä
 • alempana
  Me olemme nyt alle 1, 15 %: ssa eli 0, 11 % alempana kuin Edinburgh sallii. Vi ligger nu under 1, 15 %, det vill säga 0, 11 % lägre än vad som tilläts i Edinburgh.Keskimääräiset tulot henkeä kohti ovat alueellani paljon kansallista keskiarvoa alempana, EU: n keskiarvosta puhumattakaan. Genomsnittsinkomsten per person i min region ligger långt under genomsnittet för landet, för att inte tala om genomsnittet för EU.Kuten totesitte, olimme vuonna 2005 kaksi prosenttia vuoden 1990 tasoa alempana, ja vuonna 2006 hieman alle kolme prosenttia EU:n 15 vanhassa jäsenvaltiossa, joilla on yhteinen tavoite. År 2005 var vi som jag nämnde 2 procent under 1990 års nivå och 2006 strax under 3 procent för EU med 15 länder, som har ett gemensamt mål.
 • alamainen
 • alapuolelle
  Mikä jää merkityksettömyyskynnyksen alapuolelle? Vad hamnar under bagatelltröskeln?Hänellä ei ollut mielessään mitään tuon alapuolelle ulottuvaa. Han tänkte sig aldrig något som kunde gälla under den nivån.Se on vaarallista vain siellä, missä koulutuksen laatu jää tietyn tason alapuolelle. Farligt blir det bara i de fall då utbildningen faller under en bestämd nivå.
 • halvempi
  Olen varma, että tarkastelette asiaa, koska tuo voisi olla parempi ja kenties halvempi keino hävittää ruhot. Jag är säker på att ni undersöker det, eftersom det skulle kunna vara en bättre och möjligen även billigare metod att bli av med den boskapen.
 • malliesimerkki
  Puolen vuosisadan aikana Euroopasta on maailmassa tullut rauhan, demokratian, vapauden, solidaarisuuden, vaurauden ja kehityksen malliesimerkki. Under ett halvt århundrade har Europa på den internationella arenan blivit liktydigt med fred, demokrati, solidaritet, välstånd och utveckling.Kahden vuoden takainen menettelymme Kosovossa ei ollut aivan malliesimerkki ripeydestä, yhtenäisyydestä eikä - koska se kesti liian monta kuukautta - tehokkuudesta. Vårt agerande i Kosovo för ett par år sedan var knappast modellen för snabbhet, enhetlighet och under alltför många månader inte heller för effektivitet.Länsi-Intian banaanintuotanto oli vuosikausia hajanaista ja tehotonta, mutta nykyisin se on organisoinnin malliesimerkki, ja alan rakenneuudistustoimille on pantava painoa. Västindiens banansektor, som under många år varit splittrad och ineffektiv, är i dag ett föredöme organisationsmässigt, och man måste lägga tyngdpunkten på omstruktureringsinsatser på detta område.

Examples

 • Hunden gömde sig under bordet.
 • Det blev många applåder under konserten.
 • Många betraktade hans snabba tillfrisknande som ett under.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net