Finnish-English translations for tapa

 • habit
  us
  It has become a pleasant habit. Meillä on nyt tällainen mukava tapa. This is a pretty repulsive habit. Se on aika vastenmielinen tapa. I hope that becomes a more general habit. Toivon, että siitä tulee yhä yleisempi tapa.
 • way
  uk
  us
  We must find the right way to combat it. Meidän täytyy löytää tapa, oikea tapa hoitaa sitä. Is this the way to open doors? Onko tämä oikea tapa avata ovia? This is the European way of life. Tämä on eurooppalainen tapa elää.
 • custom
  us
  However, this is a long-standing custom in the country. Tämä on maassa kuitenkin vanha tapa. That is the only way to organise a sensible, customer-friendly system for our citizens. Tämä on ainoa tapa tarjota kansalaisillemme järkevästi ja asiakasystävällisesti organisoitu järjestelmä. Such slaughter is, rather, a custom of savage and primitive tribes, and we should not agree to it. Rituaaliteurastus on ennemminkin sivistymättömien alkukantaisten heimojen tapa, eikä meidän tulisi hyväksyä sitä.
 • manner
  us
  The second is the manner in which agricultural policy is referred to. Toinen on tapa, jolla viitataan maatalouspolitiikkaan. The manner in which some in the West seek to betray Hezbollah does not deceive us’. Tapa, jolla jotkut länsimaalaiset pyrkivät pettämään Hizbollahin ei hämää meitä". The speed and manner in which the entire process has been conducted is worthy of praise. Nopeus ja tapa, jolla koko prosessi on viety läpi, ansaitsevat kiitoksemme.
 • brand
  us
  To burn something to brands and ashesSome brands of breakfast cereal contain a lot of sugarI didnt appreciate his particular brand of flattery
 • fashion
  us
  It is also an old-fashioned way of settling conflicts. Lisäksi se on vanhentunut tapa ratkaista konflikteja. Political discussion must not be conducted in such a fashion. Se ei ole oikea tapa käydä poliittista keskustelua. Setting up agencies is now a fashionable response to various challenges in the European Union. Uusien virastojen perustaminen on tällä hetkellä trendikäs tapa vastata Euroopan unionin kohtaamiin moniin haasteisiin.
 • habitual
  us
  There is no question that abhorrent activities are habitually taking place. On kiistatonta, että hirvittävät käytännöt ovat yleinen tapa. We all need to play our part in this as consumers and become habitual recyclers. Meidän kaikkien on hoidettava oma osuutemme kuluttajina ja tehtävä kierrätyksestä tapa. In other words, what had previously been a three- or six-monthly event is now the habitual manner of governing the Union in order to provide an immediate response to immediate challenges. Toisin sanoen se, mikä oli aiemmin kolme- tai kuusikuukautinen tapahtuma on nyt tavallinen tapa hallinnoida unionia välittömän vastauksen tarjoamiseksi välittömiin haasteisiin.
 • habitude
 • manners
  us
  Political correctness is tyranny with manners. ― Charlton Heston
 • mean
  us
  That would be another means of undermining the actual WTO process. Tämä olisi vain toinen tapa horjuttaa varsinaista WTO-prosessia. Liberalisation is by no means the only way to Europeanise transport policies. Vapauttaminen ei suinkaan ole ainoa tapa eurooppalaistaa liikennepolitiikkaa. Ladies and gentlemen, that is the best means we all have of combating barbarity. Hyvät kollegat, tämä on paras tapa torjua barbarismia.
 • means
  us
  That would be another means of undermining the actual WTO process. Tämä olisi vain toinen tapa horjuttaa varsinaista WTO-prosessia. Liberalisation is by no means the only way to Europeanise transport policies. Vapauttaminen ei suinkaan ole ainoa tapa eurooppalaistaa liikennepolitiikkaa. Ladies and gentlemen, that is the best means we all have of combating barbarity. Hyvät kollegat, tämä on paras tapa torjua barbarismia.
 • mode
  us
  This is the only way to keep our model, our European model of social cohesion. Tämä on ainoa tapa säilyttää eurooppalainen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden malli. There is no one-size-fits-all model, and each Member State must find whichever one best suits its circumstances. Ei ole olemassa yhtä yleistä mallia, ja jokaisen jäsenvaltion on löydettävä se tapa, joka sopii parhaiten sen tilanteeseen. Our initial response, our initial reaction must be to switch off the psychological 'emergency' mode and get a grip on our agenda. Ensimmäinen vaihtoehto, ensimmäinen tapa reagoida on jättää taakse psykologinen ja hädän ilmapiiri ja ottaa suunnitelmat hallintaan.
 • morality
 • regimeThere are powerful reasons for strongly condemning the way the Belarus regime handles freedom of expression and freedom of the press. Meillä on erittäin hyvät syyt tuomita voimakkaasti se tapa, jolla Valko-Venäjän hallinto käsittelee ilmaisuvapautta ja lehdistönvapautta. Is the best way to advance the cause of peace really to travel to Baghdad for a photo opportunity and risk being manipulated by the Iraqi regime? Onko paras tapa edistää rauhan asiaa todella matkustaa Bagdadiin päästäkseen lehtiin ja joutua mahdollisesti Irakin hallinnon manipuloitavaksi? In my view this is clearly, however, the only way to influence this regime; we must of course monitor very carefully where our development aid goes. Mielestäni tämä on kuitenkin selvästi ainoa tapa vaikuttaa kyseiseen hallintoon. Lisäksi meidän on valvottava tarkkaavaisesti, mihin kehitysapuamme käytetään.
 • spirit
  us
  Joint efforts in a spirit of partnership are the right path to go down. Oikea tapa ovat kumppanuuden hengessä toteutetut yhteiset ponnistelut. There is another way of setting limits: that which distinguishes those who have the European spirit and those who have not.’ On toinenkin tapa vetää raja: erottaa ne, jotka edustavat eurooppalaista henkeä, niistä, jotka eivät edusta sitä." It is a very honourable way to welcome Bulgaria and Romania to the European Union in the spirit of evolving European democracy. Se on hyvin arvokas tapa toivottaa Bulgaria ja Romania tervetulleiksi EU:n demokratian kehittämisen periaatteiden mukaisesti.
 • trade
  uk
  us
  Trade is, of course, the best way of helping countries. Kauppa on tietenkin paras tapa auttaa näitä valtioita. One practical way in which we can help is by buying Fair Trade products. Yksi käytännöllinen tapa tukea tätä toimintaa on ostaa reilun kaupan tuotteita. Well, one way to start is to widen trade links, not cut them off. Yksi tapa tämän toteuttamiseen on kauppayhteyksien laajentaminen, ei niiden vähentäminen.
 • wont
  us
  He awoke at the crack of dawn, as was his wontHe is wont to complain loudly about his job

Definition of tapa

 • asia, jota tehdään totuttuun tapaan säännöllisesti
 • keino tehdä jotain

Examples

 • Tästä on tullut täälläpäin jo tapa.
 • Mahtava tapa aloittaa viikko.
 • Tupakointi on paha tapa.
 • uusi tapa hyödyntää hukkalämpöä
 • Hänellä on huonot tavat.
 • pöytätavat

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net