English-Finnish translations for initiative

 • aloite
  STAR 21 -aloite on tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeä aloite. The STAR 21 initiative is a key initiative for the future. Siitä syystä Jo Leinenin aloite oli oikea aloite oikeaan aikaan. That is why Jo Leinen's initiative was the right initiative at the right time. Europass-aloite on hyvä aloite, ja olen vakuuttunut siitä, että se kantaa hedelmää. EUROPASS is a good initiative and I am convinced that it will bear fruit.
 • aloitteellisuus
  Ainoastaan aloitteellisuus puuttuu. Only the initiative is missing. Yrittäjyys ja kansalaisten aloitteellisuus ovat tärkeitä edellytyksiä tasapainoiselle yhteiskuntakehitykselle. Entrepreneurship and initiative of the citizens are important preconditions for harmonious social development. Puhumme eurooppalaisesta yhteiskuntamallista, johon kuuluu vastuullisuus, henkilökohtainen aloitteellisuus ja solidaarisuus. We talk about the European social model, which combines responsibility, personal initiative and solidarity.
 • aloitekyky
  Tulevaisuuden talouden peruskiviä ovat aloitekyky ja tutkimustyö. The foundation stone for the economy of the future is initiative and research.
 • ehdotus
  Tämä ehdotus ei toimi pienissä jäsenvaltioissa. This initiative is not workable in small Member States. Se ei ole ehdotus lakialoitteesta. This is not a proposal for a legislative initiative. Jos sellainen ehdotus tehdään, neuvosto keskustelee siitä. If such an initiative is put forward, the Council will discuss it.
 • esitys
  Kehitysmaiden esitys monipuolisine aloitteineen digitaalisen kuilun kuromiseksi umpeen oli vaikuttava. The presentation by the developing countries, with multifaceted initiatives to overcome the digital divide, was impressive. Päätöslauselmaesityksestä ei loppujen lopuksi äänestetty, koska Kiinan aloitteesta päätettiin hyväksyä esitys olla puuttumatta asiaan. Lastly, the motion for a resolution was not put to the vote following the adoption of a motion of non-intervention, on China' s initiative. kirjallinen. - (EN) 12 jäsenvaltion jättämä esitys direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä on aloite, jonka tavoite on rikosten ennaltaehkäisy. in writing. - The proposal for a directive on the European Protection Order, submitted by 12 Member States, is an initiative aimed at preventing crime.
 • oma-aloitteisuus

Definition of initiative

 • Serving to initiate; inceptive; initiatory; introductory; preliminary
 • A beginning; a first move
 • The ability to act first or on one's own

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net