English-Finnish translations for issue

 • vuoto
 • annostella
 • antaa
  Uudet arvopaperit voitte antaa euroyksikössä. They can issue new bonds in euros. Voisitteko antaa tästä lausunnon? Could you issue a statement on this please? Niitä pitäisi lisäksi antaa neljännesvuosittain. They should also be issued four times a year.
 • anti
  Antisemitismikysymys otettiin esiin. The issue of anti-Semitism was raised. Antisemitistejä ovat pikemminkin ne, jotka haluavat monopolisoida tätä kysymystä. Therefore in reality the anti-Semites are the ones who really want to monopolise this issue. Viikonlopun huippukokouksen anti oli merkittävä.
 • asia
  Tämän on hyvin arkaluontoinen asia. This is a very delicate issue. Siitä on tultava julkinen asia, meidän kaikkien yhteinen asia. It must become a public issue, an issue for all of us. Tämä ei ole Italian asia, vaan Euroopan asia. This is not an Italian issue: this is a European issue.
 • emittoida
 • jakaa
  Jäsen Bot totesi, että Irak jakaa mielipiteet. Mr Bot said that Iraq is a divisive issue. Arvoisa puhemies, usein ulkopolitiikka jakaa Eurooppaa. Mr President, the European Union is often divided on the issue of foreign policy. Todellinen kysymys, joka jakaa mielipiteitä neuvostossa, kuuluu, onko sopivaa sanoa se ääneen vai ei. The real issue which is dividing the Council is whether or not it is expedient to say so.
 • jälkeläinen
 • jälkikasvu
 • juttu
  Mainitsemanne väärinkäyttöjen ja väärennösten vaara onkin toinen juttu. The risk of misuse or of counterfeits, to which you referred, is another issue. Haluan tehdä yhden jutun.Se on vain juttu.
 • kysymys
  Kosovon vankien kysymys on humanitaarinen kysymys. The issue of Kosovar prisoners is a humanitarian issue. Tämä on kuitenkin poliittinen kysymys. But that is a political issue. Yhtäläiset oikeudet ovat keskeinen kysymys. Equal rights are the key issue.
 • lähdettäminen
 • lähettäminen
  Niiden kysymysten lisäksi, jotka liittyvät jäsenvaltioiden oikeuteen suorittaa rikostutkimuksia, suurin kysymys on ollut ei-toivottujen markkinointiviestien lähettäminen sähköpostitse. Apart from the issues concerning intervention by Member States when carrying out criminal investigations, the main issue concerns spamming. Lähettäminen takaisin Moskovaan on hyvin raukkamaista sekä vain turhaan rasittaa ja hankaloittaa suhteita Turkkiin. Packing him off to Moscow would be to funk the issue, and would merely further complicate and frustrate our relations with Turkey unnecessarily.
 • laskea liikkeelle
  Euroopan unionin on järkevää laskea liikkeelle eurooppalaisia julkisia velkakirjoja, vaikka liittokansleri Merkel ei tätä hyväksy. It is reasonable for Europe to issue European public debt, although Mrs Merkel does not approve. Toisaalta meidän on ehdottoman tärkeää laskea liikkeelle euro-obligaatioita osoittaaksemme halukkuutemme pelastaa yhteisvaluutta. On the other hand, it is imperative that Eurobonds are issued to demonstrate the willingness to save the euro. Ehdotetun mekanismin avulla EU voisi laskea liikkeelle lainan rahoittaakseen ahdingossa olevalle euroalueen jäsenelle myönnettävän kiireellisen lainan. Under the proposed mechanism, the EU would be able to issue debt to finance emergency loans to a euro area member in distress.
 • liikkeellelasku
  Keskuspankkia kehotetaan esimerkiksi tutkimaan tarkasti 500 euron setelien käyttöä ja mahdollisuutta jäädyttää niiden liikkeellelasku. Consider, for example, the invitation made to the Central Bank to examine closely the use of EUR 500 notes and the possibility of freezing the issue of these notes.
 • liikkeeseenlaskeminen
 • liikkeeseenlasku
 • liittyä
  Asiaan saattaa liittyä oikeudellisia näkökohtia, mutta käsittelen niitä hetken kuluttua. There may be legal issues here but allow me to come to those in a moment. Laaja-alaiset aiheet voivat myös liittyä ympäristöön. One can also think of horizontal issues for instance regarding the environment. Kysymys ei siis ollut niinkään siitä, pitäisikö Kiinan liittyä WTO:hon, kuin siitä, milloin se liittyisi. The issue was not, therefore, whether China should join the WTO, but rather when.
 • lopputulos
  Tämä voi todella olla hankala asia, eikä lopputulos ole aina täsmällinen. That can certainly be a thorny issue, and what comes out at the end is not always rigorous. rynnäkön traaginen lopputulos
 • ongelma
  Meidän täytyy ratkaista tämä ongelma nyt. We must address this issue now. Leviäminen on kuitenkin ongelma. Contagion, however, is an issue. Kyseessä on suuri poliittinen ongelma. They are a major political issue.
 • poistaminen
  Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on eksekvatuurimenettelyn poistaminen. One of the most important issues is the abolition of the exequatur procedure. Erityisen vaarallisen riskiaineksen poistaminen olisi yksi niistä erityisaiheista, joita minulla on asian osalta mielessäni. The removal of SRMs would be one particular issue I have in mind in relation to that. Kokouksen yleisaiheena oli köyhyyden poistaminen, ja kaikki konkreettiset kysymykset yhdistettiin siihen. Poverty eradication was the over-arching theme to which we linked all the concrete issues.
 • poistuminen
  Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on käytettävissä kolme tapaa: palkkioiden mukauttaminen, joustavat kiintiöt ja alalta poistuminen. To achieve this goal there are the three issues of modulation of the premia, flexibility on the quota and withdrawal from the sector. Se on omasta mielestäni itse asiassa täysin ymmärrettävää, sillä komissaareille oli tärkeintä saada aikaan tarkastusten poistuminen hinnalla millä hyvänsä. In fact, in my view, it is entirely comprehensible since the issue as far as they were concerned was to ensure that the dogma of the abolition of controls won the day at all costs.
 • rynnätä ulos
 • tulla ulos
  Levy tulee ulos 22. maaliskuussa Japanissa ja 24. päivä kaikkialla muualla maailmassa Amerikkaa lukuunottamatta. (inferno.fiVoin kuitenkin kertoa, että ensi syksynä levy tulee ulos, laulaja paljastaa. (iskelma.fi
 • tuotto
  Toinen näkökohta on "kohtuullinen tuotto kotimaalleni". The second issue is 'a fair return for my country'. kulut ja tuototrahaston tuotto
 • vaihtoehto
  Kuten on laita monien muidenkin asioiden suhteen, yksi ratkaisu ei välttämättä ole paras vaihtoehto kaikille. As with so many other issues, it is not the case that one solution is best for everyone. Tässä on yksi vaihtoehto, jonka nyt esitän pohdittavaksi, ja vastaan sitten asiasta esitettyihin kysymyksiin.That is one option which I throw open for discussion. I will then answer questions on this issue. Parlamentti on aina pyrkinyt ajamaan eteenpäin tätä asiaa, jotta me voisimme ainakin saada jonkinlaisen käsityksen ajankohdasta, jolloin opt-out-vaihtoehto tulevaisuudessa lakkautetaan. Parliament has always fought on this issue so that we could at least glimpse a future date when the opt-out will end.
 • virrata ulos virrata kertyä
 • vuodattaminen
 • yhtyä
  Voin tältä osin vain yhtyä joidenkin jäsenten puheenvuoroihin, joista haluan kiittää heitä. I can only add my voice, on this issue, to the speeches made by a number of Members, to whom I am grateful. Arvoisa puhemies, haluaisin yhtyä kollegani António José Seguron puheenvuoroon ja kiinnittää komission huomiota tähän asiaan. Mr President, I wish to support the sentiments expressed by Mr Seguro and to draw the Commission's attention to this issue. Arvoisa komission jäsen, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, haluan ehdottomasti yhtyä näkemyksiinne siitä, että tässä on kyseessä historiallisesti merkittävä kysymys. Mr President, Commissioner, I support your positions on this issue wholeheartedly, for this is a matter of historical significance.
 • (neste)vuotaa
 • antaa, jakaa
 • ilmestyä
  Asiantuntijaryhmät saattavat ottaa nämä kaksi kysymystä esille muiden asioiden ohella ensimmäisessä kertomuksessaan, jonka on määrä ilmestyä huhtikuussa 2004. Those experts groups may raise these two issues, among others, upon the first report scheduled for April 2004.
 • julkaista
  Eurooppalaisina meidän on hyvin helppo julkaista lähes joka päivä lehdistötiedotteita, joissa tuomitsemme ja hyökkäämme Mugabea vastaan. It is very easy for us, as Europeans, to issue press releases almost every day, denouncing and attacking Mugabe. Mahdollisuutta julkaista viikoittain kaupallisia varastoja koskevia tietoja tutkitaan parhaillaan. On this issue, the option of a weekly publication of information on commercial stocks is currently being studied. Komissio aikoo julkaista lokakuussa asiaa koskevan kertomuksen, ja toivon, että myös parlamentti keskustelee kertomuksesta ja tarkastelee sitä. In October, the Commission is going to publish a report on this issue, which I hope will also be debated and monitored in Parliament.
 • kertyä
  Kolehtihaaviin kertyi iso summa rahaa.
 • kiistakysymys
  Meidän kesken tämä ei ole kiistakysymys. It is not a contentious issue amongst ourselves. Tämä on ollut suurin kiistakysymys neuvoston kanssa. This issue has been the most contentious with Council. Tämä on todellinen kiistakysymys edustamallani Dublinin seudulla. This is certainly a very contentious issue in my own area of Dublin.
 • painos
 • pulmakysymys
 • ulosvirtaaminen
 • ulosvirtaus
 • virrata
 • virrata ulos
 • [[rynnätä]] [[ulos]]
 • [[tulla]] [[ulos]]
 • [[virrata]] [[ulos]]

Definition of issue

 • A Monacan Indian; a member of a Mestee group originating in Amherst County, Virginia

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net