Finnish-English translations for rappeutuminen

 • degradation
  Poverty and environmental degradation do not cause or justify terrorism. Köyhyys tai ympäristön rappeutuminen eivät aiheuta tai oikeuta terrorismia. Physical degradation of housing stock denies its occupants the right to decent living conditions and is a major obstacle to integration and social cohesion. Asuntokannan fyysinen rappeutuminen riistää asukkailta oikeuden kunnollisiin elinoloihin ja on suuri este integraatiolle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle.
 • degeneration
  fatty degeneration of the liver
 • dystrophy
 • decay
  These days, poor maintenance, decay and poverty are noticeable throughout Bulgaria. Nykyään huono kunnossapito, rappeutuminen ja köyhyys ovat havaittavissa kaikkialla Bulgariassa. It is society, with its increasingly decayed morals, trivialising all sorts of deviant behaviour, that must be changed. Meidän on muutettava yhteiskuntaa, jolle on ominaista moraalin jatkuva rappeutuminen ja jossa arkipäiväistetään kaikenlainen poikkeava käyttäytyminen. The pair loved to take pictures in the decaying hospital on forty-third street.
 • decline
  us
  The decline of the state, however, leads to catastrophe and anarchy. Valtion rappeutuminen sen sijaan johtaa katastrofiin ja anarkiaan. The region's decline began under President Mobutu and has a number of causes, one of the most significant being ethnic tensions. Alueen rappeutuminen alkoi presidentti Mobutun aikana, ja sille on useita syitä, joista yksi merkittävimmistä on etninen jännite. On the contrary, xenophobia is more likely to be caused by a decline in religious convictions. Religion per se is a factor which promotes fraternity. Sanokaamme pikemminkin, että uskonnollisen tunteen rappeutuminen voi johtaa muukalaisvihaan; uskonto on itsessään tekijä, joka lähentää ihmisiä.
 • deterioration
  In other words, the deterioration of infrastructures is hindering the liberalisation process. Toisin sanoen infrastruktuurin rappeutuminen jarruttaa vapauttamista. As a result, these areas have become increasingly unattractive and their deterioration has accelerated. Tämän vuoksi alueista on tullut yhä vähemmän houkuttelevia ja niiden rappeutuminen on nopeutunut. The new provisions stipulate the need to promote some urban development projects for areas threatened by physical deterioration or social exclusion, as well as for marginalised communities. Uusissa säännöksissä säädetään tarpeesta edistää kaupunkikehitystoimia alueilla, joita uhkaa asuntokannan rappeutuminen ja sosiaalinen syrjäytyminen, sekä toimia syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi.
 • devolution

Related words

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net