Finnish-English translations for valita

 • choose
  us
  Consumers must be able to choose. Kuluttajien on voitava valita. So they can choose for themselves. Näin ollen ne voivat valita omasta puolestaan. I will try to choose the best question! Yritän valita parhaan kysymyksen!
 • elect
  us
  Some have said: 'Why should we elect you? Jotkut ovat kysyneet: "Miksi meidän pitäisi valita teidät? Are they able to directly elect the Commissioners? Voivatko he valita komission jäsenet suoraan? The purpose is the democratic election of a government. Tarkoitus on valita hallinto demokraattisesti.
 • pick
  us
  Do not pick the winners and let the winners pick. Ei pidä valita voittajia vaan antaa voittajien valita. But I want to be careful to pick the right moment. Mutta haluan valita sen hetken huolellisesti. However, I could not have picked two better companions. En olisi kuitenkaan voinut valita kahta parempaa kumppania.
 • assign
  us
  Under this amendment, if there is any doubt as to the risk class within which a given activity falls, the higher class would be assigned until sufficient documentation is available. Tämän tarkistuksen mukaan korkein riskiluokka tulee valita, jos vallitsee epäselvyyttä siitä, mihin riskiluokkaan jokin tietty toiminto kuuluu, siihen asti kun on käytettävissä riittävät asiakirjat. to assign a day for trialto assign counsel for a prisoner
 • call up
 • decide
  us
  It is we who must decide what it will be like. Voimme valita, minkälaiseen vallankumoukseen. Tomorrow everyone can decide which side they are on. Huomenna kaikki voivat valita puolensa. Parliament has just decided to opt for ex-post controls. Parlamentti päätti hetki sitten valita jälkikäteen suoritettavan valvonnan.
 • designateIt must also be possible to designate different suppliers for different regions of a country. Pitää olla mahdollista valita maan eri alueilla eri tarjoajia. For the first time, with the introduction of Article 3a, the spouses are given an opportunity to designate the law applicable to the divorce proceedings by mutual agreement. 3a artiklan myötä puolisoilla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus valita avioeromenettelyyn sovellettava lainsäädäntö yhteisellä sopimuksella. to designate the boundaries of a country
 • get inHurry up and get in the car!He tried to go after the ball but couldnt get in the gameYoud better get in gear. Weve got work to do!
 • note
  us
  We note that they are still not free to choose the sector or the products subject to a given tax. Ne eivät edelleenkään voi vapaasti valita tietyn verokannan mukaisia aloja tai tuotteita. We are pleased to note too that the candidate may not stand for re-election, so her independence is guaranteed. Panemme tyytyväisinä merkille myös sen, että koska ehdokasta ei todennäköisesti voida valita uudelleen, hänen riippumattomuutensa on taattu. Also, we must note that, unfortunately, Courts of Justice are not elected and their members do not have to feel the citizens' hot breath on the backs of their necks. Meidän on myös huomattava, että valitettavasti tuomioistuimen jäseniä ei valita vaaleilla eikä heidän tarvitse tuntea kansalaisten kuumaa hengitystä niskassaan.
 • opt
  us
  Russia may opt for the West's values and standards. Venäjä voi valita länsimaalaiset arvot ja standardit. Parliament has just decided to opt for ex-post controls. Parlamentti päätti hetki sitten valita jälkikäteen suoritettavan valvonnan. I am very grateful that we can now opt for this form of access. Olen todella kiitollinen, että voimme nyt valita myös tämän tavan.
 • pitch
  us
  It is hard to get this pitch off my handThey put pitch on the mast to protect itThe barrel was sealed with pitch
 • selectWhy is there no selection of head teachers? Miksei rehtoreita valita kaudeksi kerrallaan? The key is to select the right tools for the task in hand. Tärkeintä on valita oikeat välineet käsillä olevaa tehtävää varten. He could select only from the few options put forward by Member States. Hän saattoi valita ainoastaan muutamasta jäsenvaltioiden esittämästä vaihtoehdosta.
 • select; () elect
 • single
  us
  One of the points of discussion springs to mind, namely whether or not one corridor should be singled out. Mieleeni tulee eräs keskustelunaihe, joka koskee sitä, pitäisikö jokin tietty käytävä valita joukosta vai ei. They were not completely satisfied because the tradition in our institutions is not to single out any particular area. Heidän toiveensa ei toteutunut täysin, koska toimielimissä ei perinteisesti valita mitään aluetta aivan erityisesti. The Council must be considered in the new Treaty as a single institution, and a prime minister or president who is in office must be elected as its long-term President. Neuvostoa on käsiteltävä uudessa perussopimuksessa yhtenä instituutiona, ja neuvoston pitkäaikaiseksi puheenjohtajaksi tulee valita virassa oleva pääministeri tai presidentti.
 • take
  us
  We should definitely not take this path. Siksi me emme saa missään nimessä valita sitä tietä. I think we should take the traditional route, on this issue at least. Minusta meidän pitäisi valita perinteinen menettely, ainakin tässä asiassa. We do not want to take away the consumers' right to choose for themselves. Emme halua poistaa kuluttajilta oikeutta valita itse.
 • vote inThat is why the French members of the UMP are going to vote in favour of the common position, by choosing what is truly important. UMP-puolueeseen kuuluvat ranskalaiset jäsenet aikovat siksi valita sen, mikä on todella tärkeää, ja äänestää yhteisen kannan puolesta. Can only members vote in other members?Why vote a man in who has never kept his promises?

Definition of valita

Examples

 • Nieminen valittiin siivoamaan vessat.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net