English-Finnish translations for complete

 • täydellinen
  Tavoitteemme on täydellinen yhteisymmärrys. Our aim is complete consensus. Sen vuoksi täydellinen uudelleenlaadinta ei ole tarpeen. For this reason, a complete overhaul is not necessary. Ensimmäinen tarjouskilpailu oli täydellinen menestys. The first call was a complete success.
 • täydentää
  Toivomme nyt, että komissio täydentää tätä työtä. We now hope that the Commission will complete the work. Tämä täydentää vastaukseni ensimmäistä osaa. That completes the first part of my answer. Se täydentää uuden naapuruuden. This will make the new neighbourhood complete.
 • koko
  Koko politiikka on täysin rajoittavaa. This whole policy is completely restrictive. Artikla saattaa koko lainsäädäntömme naurunalaiseksi! That makes a complete mockery of our legislation! Se saattaa kaataa koko aikataulun täydellisesti. It could blow the deadline completely out of the window.
 • kokonainen
  Ensinnäkin vuosi 2005 on ensimmäinen 25 jäsenvaltion yhteisön kokonainen talousarviovuosi. The first is that 2005 is the first complete financial year for the Europe of Twenty-Five. Siinä teille kokonainen oppitunti parlamentaarisesta demokratiasta, jonka palestiinalaiset ovat ymmärtäneet täysimääräisesti. There you have the entire lesson in parliamentary democracy that the Palestinians have completely understood. EU:n maitotalouden kiintiöjärjestelmän kokonainen lakkauttaminen on väärä valinta Euroopan yhteisessä maatalouspolitiikassa. The complete abolition of the EU dairy quota system is the wrong path for Europe's common agricultural policy.
 • lopettaa
  Neuvottelut pitäisi lopettaa kokonaan. The negotiations should be completely halted. Ydinteollisuus pitäisi viimeinkin lopettaa kokonaan. It is time that the nuclear industry was shut down completely. Tätä työtä ei pidä lopettaa vielä, se ei ole vielä valmis. This is not the time to conclude this work, for it is not complete.
 • saada valmiiksi
  Tämä screening-operaatio on tarkoitus saada valmiiksi tämän kuun aikana. This screening operation is supposed to be completed this month. Monia tutkimuksista ei kuitenkaan, kuten oli ennakoitu, saada valmiiksi ennen vuoden 2000 kesää. However, several studies will, as foreseen, not be completed before the summer of 2000. Ilman lainarahoitusta K2- ja R4-reaktoreita ei saada valmiiksi länsimaisten turvallisuusstandardien mukaisesti, mutta ne saadaan valmiiksi. Without that loan finance, K2 and R4 will not be completed to western safety standards, but they will be completed.
 • tehdä loppuun
 • valmis
  Eurooppa on kaikkea muuta kuin valmis, meillä on vielä paljon tehtävää. Europe is far from complete, we still have so much to do. Hallinnonuudistus on suurelta osin valmis. Administrative reform is largely complete. Kroatialle pitäisi antaa mahdollisuus liittyä sitten, kun se on täysin valmis. Croatia should be allowed to accede when it is completely ready.
 • ehjä
 • perinpohjainen
  Hänen valiokunnassa esittelemänsä mietintö oli todella tasapainoinen ja kaikin puolin perinpohjainen. The report that she presented in committee was truly balanced and largely complete. – Minä kiitän komission jäsentä vastauksesta, joka oli perinpohjainen ja hyvin informatiivinen. – I thank the Commissioner for his reply, which was complete and very informative. Olen siis samaa mieltä kanssanne siitä, että ennen seuraavaa laajentumista on toteutettava perinpohjainen toimielinten uudistus. I therefore agree with you that before the forthcoming enlargement, a comprehensive institutional reform must be completed.
 • saattaa loppuun
  Bontempin mietinnön käsittelyä ei kuitenkaan ehditä saattaa loppuun. But the debate on the Bontempi report will not have been completed. Lisäksi käynnistämme yhtenäismarkkinoiden perusteellisen tarkastelun, joka on määrä saattaa loppuun ensi vuonna. In addition, we will launch a comprehensive review of the single market, to be completed next year. kirjallinen. - (DE) Mietinnön tarkoituksena on saattaa loppuun sisämarkkinoiden yhdenmukaistaminen. in writing. - (DE) The aim of the report is the complete harmonisation of the internal market.
 • suorittaa
  Niiden läsnäolo on kuitenkin välttämätöntä, ja meidän on annettava niille mahdollisuus suorittaa tehtävänsä loppuun Kongon demokraattisessa tasavallassa. Their presence is, nevertheless, essential, and we must allow them to complete their mandate in the DRC. Emme tarvitse ylimääräistä ulkoisin voimin toimivaa tutkimuselintä, joka ei kuitenkaan voisi suorittaa tätä työtä muutamassa viikossa. We do not need an additional outside committee of inquiry that will not be able to complete its work in just a few weeks anyway. Se voisi tarjota meille hieman lohtua, ellei olisi niin, että vain neljässätoista niistä menettelyn voi suorittaa verkossa. This would appear to afford us some comfort, were it not for the fact that in only 14 of them is it possible to complete the process online.
 • suorittaa loppuun
 • täydellistää
 • täysimääräinen
  Seurantatoimenpiteitä käsitellään, kun vuonna 2010 saatetaan loppuun täysimääräinen arviointi. Follow-up measures will be considered when the full assessment is completed in 2010. Tavoitteena on oltava avoin, täysimääräinen ja täysivaltainen jäsenyys, jolle on asetettava myös tiukat vaatimukset. What we need is an open, full and complete accession, which is also absolutely rigorous. Vähemmistöjen täysimääräinen kotouttaminen kaikilla elämänaloilla on yhä perustava tavoite. Their complete integration at all levels of the country's life is still a fundamental objective.
 • [[saada]] [[valmiiksi]]
 • [[tehdä]] [[loppuun]]

Definition of complete

Examples

 • He completed the assignment on time.
 • The last chapter completes the book nicely.
 • My life will be complete once I buy this new television
 • She offered me complete control of the project
 • After she found the rook, the chess set was complete
 • When your homework is complete, you can go and play with Martin
 • He is a complete bastard!
 • It was a complete shock when he turned up on my doorstep
 • Our vacation was a complete disaster

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net