English-Finnish translations for money

 • rahas
  Raha ei tietenkään ratkaise kaikkea. Of course, money is not everything. Emme saa heittää hyvää rahaa hukkaan. We must not throw good money after bad. Se ei ole komission rahaa; se ei ole Euroopan parlamentin jäsenten rahaa. It is not the Commission's money; it is not MEPs' money.
 • käteinen
  Tämä on hyödyllistä ympäristölle ja samalla säästää kuljettajien varoja. Käytettävissä oleva käteinen on erittäin tärkeä tällä hetkellä. This will not only benefit the environment but also save motorists money - it is cash in people's pockets, which is very important at this time. Käteinen maksutapa ei yleensä aiheuta luottotappioita.Käteinen raha, vaikka tuntuukin kätevältä, on usein lopulta turvaton maksutapa.
 • käteisvarat
 • maksuväline
 • raha käteinen raha
 • raha-
 • rahayksikkö
 • rahoittaja
  Arvoisa komission jäsen, olette oikeassa siinä, että EU on tärkeä rahoittaja, ja se myös täyttää tämä tärkeän tehtävänsä. Commissioner, you are right that the EU is an important money lender and also fulfils an important role in this.
 • valuutta
  Euro on valuutta, toisin sanoen rahaa - ja kansahan tietää, miten rahaa käytetään. It deals with money, in other words - and people know how to use money. Toiseksi haluamme varmistaa, että on olemassa ylä- ja alaraja, joita valuutta ei saisi suuresti ylittää. Secondly, we want to ensure that there is a ceiling and a floor around which the money cannot vary dramatically. Joka tapauksessa euron menestykseen tarvitaan varmasti paljon työtä, ja toisin kuin Greshamin laissa, hyvä valuutta voittaa epäilemättä huonon valuutan. Anyway, the success of the euro will certainly have a snowball effect, and contrary to Gresham's law, good money will no doubt drive out bad.
 • varallisuus
 • käteinen raha
 • palkkio
 • rahapula
  Vaikea rahapula on ainoastaan yksi julkisen terveydenhuollon ongelmista. The absolute lack of money is only one part of the problem faced by public health.
 • rahavarat
  Tämän johdosta maahan aletaan tuoda laittomia savukkeita, mistä seuraa, että rahavarat hupenevat edelleen. This means that illegal cigarettes start coming into the country, and so they still end up with less money than they had before. Esimerkiksi Yhdysvalloissa korkotasoa nostettiin äkillisesti 17 prosenttiin ja ylimääräiset rahavarat supistuivat selvästi. For instance, in the United States interest rates were raised suddenly to 17% and the additional money supply was then really pressured down. Moldovan kansalaisten ulkomailta lähettämät rahavarat, jotka muodostivat viime vuoteen saakka yli kolmanneksen maan BKT:sta, ovat laskeneet reilusti alle tavanomaisen tason. The amounts of money transferred from abroad by Moldovan citizens, which accounted, up until last year, for over a third of the country's GDP, have dropped far below the usual level.
 • [[käteinen]] [[raha]]

Definition of money

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2019 DictionaryPro.net