Swedish-Finnish translations for medan

 • kun taas
  Toiset vain puhuvat edelleen, kun taas toiset peräävät suvaitsevaisuutta. Vissa av oss fortsätter att tala medan andra efterlyser tolerans.Jotkut ovat luotettavia, kun taas toiset ovat varsinaisia "merihuligaaneja". En del är det, medan andra verkligen är ligister till havs.Epävarmuus ajaa pois investointeja, kun taas luottamus houkuttelee niitä. Osäkerhet skrämmer bort investeringar medan förtroende drar dem till sig.
 • sillä aikaa kun
  Sillä aikaa kun seisomme täällä keskustelemassa, väkivalta ja tappaminen jatkuvat. Medan vi står här och diskuterar rasar våldet och dödandet.Sillä aikaa kun me epäröimme, kun me jahkailemme, kun me kinastelemme, Afrikka tekee kuolemaa. Medan vi tvekar, medan vi slingrar oss, medan vi diskuterar, är det Afrika som dör.Siinä on vain sanoja, sanoja, sanoja, sillä aikaa kun kahleita taotaan ja nähdään puutetta, esim. työttömyyttä. Det är bara ord, ord och åter ord, medan man smider bojor och skapar frustration och arbetslöshet.
 • kun
  Toiset vain puhuvat edelleen, kun taas toiset peräävät suvaitsevaisuutta. Vissa av oss fortsätter att tala medan andra efterlyser tolerans.Hän teki sen yöllä, kun Karin nukkui. Han gjorde det en natt medan hon sov.Jotkut ovat luotettavia, kun taas toiset ovat varsinaisia "merihuligaaneja". En del är det, medan andra verkligen är ligister till havs.
 • kun sitä vastoin
  Naimattomat pariskunnat voivat erota paljon helpommin ja pienemmin kustannuksin kuin naimisissa olevat, kun sitä vastoin avioeromenettelyt ovat aina monimutkaisia, kalliita ja rasittavia. Ogifta par kan separera mycket lättare och till en mindre kostnad, medan förfarandena för en skilsmässa alltid är komplicerade, kostsamma och besvärliga.Uusien yksityisyritysten on perittävä arvonlisävero, kun sitä vastoin entiset monopolit ovat vapautettuja arvonlisäverosta. Tästä aiheutuu ennen pitkää kilpailun vääristymistä. De nya privata firmorna måste debitera mervärdesskatt, medan de tidigare monopolen var befriade från den, och förr eller senare kommer resultatet att bli snedvridning av konkurrensen.Tätä tosiasiaa ei saa koskaan aliarvioida - etenkään sen vuoksi, että Turkki on virallisesti maallinen valtio, kun sitä vastoin suurin osa kansalaisista on muslimeja. Detta faktum kan aldrig underskattas - inte minst utifrån situationen att Turkiet som stat officiellt är ett sekulariserat land, medan medborgarna till överväldigande del är muslimer.
 • mitävastoin
 • niin kauan kuin
  Meillä on tällä hetkellä vastuu toimia nyt ja tehdä voitavamme niin kauan kuin olemme täällä. Vi har ett ansvar i dag att handla nu för att göra vad vi kan medan vi är här.Silloin molemmille osapuolille voidaan esittää realistinen pyyntö pidättäytyä toimista niin kauan kuin joukkoja kootaan ja sijoitetaan alueelle. Sedan kan man rikta en realistisk uppmaning om återhållsamhet till båda sidor medan styrkan organiseras och placeras ut.Tällaista kuulemista ei voitaisi pitää relevanttina niin kauan kuin Europol kuuluu hallitustenväliseen toimivaltaan eikä Europolia valvota demokraattisesti eikä oikeudellisesti. Ett sådant samråd kunde inte betraktas som relevant medan Europol fortfarande var mellanstatligt, med vare sig demokratisk eller rättslig kontroll.
 • samaan aikaan kun
  Samaan aikaan kun väittelemme nimistä ja tehtävistä yhä useammat ihmiset menettävät työpaikkansa. Medan vi grälar om namn och befattningar förlorar allt fler människor sina arbeten.Todellisuutta on työpaikkojen häviäminen Euroopasta, samaan aikaan kun maahanmuuttajien virta Eurooppaan jatkuu. Verkligheten är den att arbetstillfällen flyttas ut medan invandrare fortsätter att flytta in till ingen nytta.Ei ole hyvä asia, että jotkin maat jatkavat ratifiointia samaan aikaan kun toiset ovat julistaneet tekstin kuolleeksi. Det är inte bra om vissa länder går vidare med ratificeringen medan andra har dödförklarat texten.
 • samalla kun
  Sen jälkeen Eurooppa oli kuitenkin hiljaa, samalla kun Latinalainen Amerikka muuttui nopeasti. Sedan dess har Europa dock stått stilla, medan Latinamerika snabbt förändrats.Aikaa on vähän: maan rakenteet romahtavat samalla kun puhumme täällä. Och tiden är knapp: medan vi talar håller landet på att falla samman.Viattomien ihmisten kimppuun hyökätään samalla kun syylliset pääsevät pälkähästä. Människor attackeras medan de verkliga gärningsmännen kommer undan ostraffade.
 • siinä missä
  Siinä missä petoksen katsotaan edellyttävän vilpillistä aikomusta, sääntöjenvastaisuus voi johtua huolimattomuudesta tai virheellisestä kirjanpitotavasta. Medan bedrägerier förutsätter ont uppsåt, kan en oegentlighet uppstå till följd av slarv eller felaktiga redovisningsförfaranden.Siinä missä minkään muun jäsenvaltion luku ei ylitä 640:ä – joka on Itävaltaa koskeva luku – Luxemburgin osalta luku on 3 106. Medan mängderna i alla andra medlemsstater inte överskrider 640 – detta är siffran för Österrike – är siffran för Luxemburg 3 106.Siinä missä parlamentin talousarvio kasvaa 13 prosentilla, neuvoston 21 prosentilla ja komission 8 tai 9 prosentilla, esimerkiksi yhteisön tuomioistuin pyytää 57 prosentin lisäystä. Medan parlamentets budget endast ökar med 13 procent, rådets med 21 procent och kommissionen med 8 eller 9 procent, begär EG-domstolen till exempel 57 procent.
 • sillä aikaa
  Sillä aikaa kun seisomme täällä keskustelemassa, väkivalta ja tappaminen jatkuvat. Medan vi står här och diskuterar rasar våldet och dödandet.Sillä aikaa kun me epäröimme, kun me jahkailemme, kun me kinastelemme, Afrikka tekee kuolemaa. Medan vi tvekar, medan vi slingrar oss, medan vi diskuterar, är det Afrika som dör.Siinä on vain sanoja, sanoja, sanoja, sillä aikaa kun kahleita taotaan ja nähdään puutetta, esim. työttömyyttä. Det är bara ord, ord och åter ord, medan man smider bojor och skapar frustration och arbetslöshet.
 • sillä välin kun
  Jos näin ei ole, minun täytyy päätellä, että sillä välin kun yritämme laittaa autoilua kuriin, lentoliikenteestä on tullut autoilun sijaan Euroopan pyhä lehmä. Om inte, då måste jag dra slutsatsen att medan vi nu försöker att tygla bilen har flygplanet blivit Europas heliga ko i dess ställe.Ajankohtaan vaikutti kuitenkin halumme auttaa ylläpitämään liennytysprosessia Korean niemimaalla, sillä välin kun Yhdysvallat viimeistelee politiikkansa tarkistamista. Men valet av tidpunkt påverkades av vår önskan att hjälpa till att bevara farten i försoningsprocessen på Koreahalvön medan Förenta staterna slutför sin politiska översyn.
 • sillä välin, kun
  Poliisi piti heitä erillään sillä välin, kun uhreja pahoinpideltiin. De attackerades av polisen medan fångarna utsattes för våld.Ne koskevat pääasiassa ihmisiä, jotka ovat lähteneet matkalle ja joille on tapahtunut jotain sillä välin, kun he ovat pois kotoa. De gäller främst människor som har gett sig ut på resa och så har något hänt dem medan de är hemifrån.Kehittämisestä puheen ollen, onko komissio tietoinen, että Yhdysvallat on ajanmukaistanut olemassa olevaa teknologiaansa sillä välin, kun EU on tuhlannut miljoonia euroja Galileoon? När det gäller utveckling, är kommissionen medveten om att medan EU har lagt ned miljoner på Galileo-projektet, har USA uppdaterat sin befintliga teknik?

Examples

 • Jag går hem medan du funderar.
 • Du får vänta medan jag arbetar.
 • Jag är lång medan han är kort.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net