English-Finnish translations for control

 • hallinta
  Nyt esillä ei kuitenkaan ole ilmatilan hallinta. However, this issue is not about controlling airspace. Asekaupan hallinta ja tiedotusvälineiden parempi valvonta ovat tässä yhteydessä oleellisia asioita. Control of the arms trade and improved media control are essential in this. Se on kaksinaamaista, ja EU:n hallinta kumoaa periaatteen. There is double speak here, with EU control overturning principle.
 • hallita
  Kansalaiset haluavat enemmän hallita omaa elämäänsä. People want more control over their own lives. Sanoimme, että haluamme hallita sitä, emmekä tuhota sitä kokonaan. We said we would control them, not wipe them out. Emme hallitse eikä meidän kuuluisikaan hallita sitä. We do not and should not control that.
 • valvoa
  Näin voimme valvoa tilannetta. That way we can retain control. Toisin sanoen, millä tavalla tilannetta voidaan valvoa? In other words, how can control be exercised? Aseiden liikkumista täytyy valvoa tarkemmin. There must be more control of arms flows.
 • hallintalaitteetp
  Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden hallintalaitteet ( Controls of wheeled agricultural or forestry tractors (
 • herruus
  Suomi irtautui Venäjän herruudesta.
 • itsehillintä
 • kontrolli
 • kontrolloida
  Se on naisille tosiasiassa ainoa tapa kontrolloida seksuaaliterveyttään. It is the only way for women to have real control over their own sexual health. Toiseksi tällainen ohjelma olisi äärimmäisen hankala valvoa ja kontrolloida. Secondly, such a programme would be extraordinarily difficult to monitor or control. Kaikkea tätä voidaan kontrolloida, mistä johtuu sen pelko ”OPECia vastaavan kaasujärjestön” luomisesta. All of this can be controlled, hence its fear of the creation of a 'gas version of OPEC'.
 • määräysvalta
  Määräysvalta pitäisi mielestäni olla kansalaisilla ja julkisten palvelujen työntekijöillä.I believe that the people and those employed in the public services should be in control. Joillekin tahoille se on piikki lihassa sen vuoksi, että ääriryhmillä on poliittinen määräysvalta alueella. To some people it is a thorn in the flesh, because extremists are in political control there. Kysymykseni – josta kollegani ovat jo puhuneet täällä – kuuluu: onko komissiolla riittävä määräysvalta saadakseen tällaisen tuhlauksen kuriin? My question, of which my colleagues have already spoken here, is whether the Commission has sufficient authority to bring this waste under control?
 • ohjain
  Tartuin lentokoneen ohjaimiin.
 • ohjata
  Voidaanko näitä asioita ohjata Brysselistä käsin? Can such matters be controlled from Brussels? Milloinkohan häntä aletaan ohjata kuin robottia? I just wonder when we will be starting to control him like a robot. Toinen tärkeä keino ohjata kulutuskäyttäytymistä on verotus. The other main way of controlling consumer behaviour is taxation.
 • ohjaus
  Tietty ympäristösuunnittelun ohjaus eurooppalaisella tasolla tuntuu jo pelkästään sen perusteella itsestään selvältä. There is then already some control over regional planning on a European level. Toisin sanoen teknologian ohjaus ei ole patenttilaitosten tehtävä. In other words, patent offices are not responsible for controlling technological development. Sähköisten ohjaus- ja valvontalaitteiden parantaminen maksaa myös varmasti vähemmän kuin kaksoisrunko. Surely, in the end, improvements to the electronic steering and control apparatus cost less than doubling the hull.
 • tarkastus
  Yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavien valvonta-, tarkastus- ja seurantajärjestelmien käyttöönotto Expenditure on CFP control, inspection and surveillance systems Mitä uudet tarkastus- ja rangaistustoimet pitävät sisällään? What will the new control and penalty measures consist of? Euroopan parlamentissa tehtiin vuonna 2003 esteettömyyttä koskeva tarkastus. In 2003, an accessibility control was carried out at the European Parliament.
 • tarkistus
  Vastaan talousarvion valvontavaliokunnalle eläintuotteista, joten katsoin, että minulla on velvollisuus sisällyttää mietintöön kyseinen tarkistus. Since I am responsible to the Committee on Budgetary Control for animal products, I felt it my duty to insert that amendment.
 • turvajärjestelmä
 • valvonta
  Ensimmäinen niistä on demokraattinen valvonta. The first is democratic control. Väliaikainen valvonta ei riitä. Temporary controls are not enough. Parlamentaarinen valvonta on heikkoa. There is poor parliamentary control.
 • varmistaa
  Tämä on myös ainoa tapa varmistaa vientituotteiden valvonta. This is also the only way to safeguard controls of exportable products. Miten varmistaa, että yhteisön valvontamekanismit ovat käytössä? How to make sure that Community control mechanisms will be available? varmistaa jäsenvaltioiden keskinäinen luottamus rajavalvonnassa, ensure mutual trust between the Member States with regard to border control,
 • vertailuryhmä

Definition of control

 • To exercise influence over; to suggest or dictate the behavior of
 • To design so that the effects of one or more variables are reduced or eliminated
 • Influence or authority over something
 • A separate group or subject in an experiment against which the results are compared where the primary variable is low or non-existent
 • Restraint or ability to contain one's movements or emotions, or self-control
 • A security mechanism, policy, or procedure that can counter system attack, reduce risks, and resolve vulnerabilities; a safeguard or countermeasure
 • A duplicate book, register, or account, kept to correct or check another account or register
 • An interface element that a computer user interacts with, such as a window or a text box
 • Any of the physical factors determining the climate of a place, such as latitude, distribution of land and water, altitude, exposure, prevailing winds, permanent high- or low-barometric-pressure areas, ocean currents, mountain barriers, soil, and vegetation

Examples

 • With a simple remote, he could control the toy truck
 • The government has complete control over the situation
Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net