English-Finnish translations for conduct

 • johtaaMiten aiotte nyt johtaa vuoropuhelua? How will you now conduct the dialogue? Arvoisa komission jäsen, teidän ei tarvitse johtaa tätä keskustelua. It is not you who needs to conduct this discussion, Commissioner. Tällaista keskustelua ei voida aina johtaa keskitetysti Brysselistä tai Strasbourgista. Such a debate cannot always be conducted centrally from Brussels or Strasbourg.
 • ohjataNämä arvot ohjaavat ja niiden pitääkin ohjata politiikkamme toteuttamisessa käytettävien välineiden valintaa. These values are and must be our guide in choosing between the tools we have available for conducting our policy. Ja kenellä muulla kuin meillä, Euroopan kansojen suorilla ja yleisillä vaaleilla valitsemilla edustajilla, olisi suurempi oikeus ohjata tätä hienoa kehitystä ja viedä se päätökseen? And who else but us, MEPs elected by direct universal suffrage by the European people, could have greater legitimacy for conducting and concluding this tremendous process. Ne tekevät hyvää työtä, ja sen vuoksi onkin yhä tärkeämpää luoda mahdollisuus ohjata tätä keskustelua, keskustelua Euroopasta myös Euroopan tasolla kansallisten rajojen yli. They do good work and so it is all the more necessary to create the opportunity to conduct this debate, this discourse, about Europe at European level too, across national borders.
 • opastaaOpastan sinut kadun yli
 • hoitaaTämä ei ole oikea tapa hoitaa parlamentin asioita. That is no way to conduct the business of a parliament. Tavalla, jolla nuo neuvottelut käytiin, ei voida hoitaa näin tärkeitä neuvotteluja. The way they were conducted was no way for us to conduct such important negotiations. Emme voi jatkossa hoitaa kansallista politiikkaa Euroopan parlamentin istuntosalista! We cannot continue to conduct national politics from the Chamber of the European Parliament!
 • johtaminenVoidaan kuitenkin huomata, että tämän mietinnön takana oleva tarkoitus ei ole pelkästään taloussuhteiden kehittäminen vaan ulkopolitiikan johtaminen EU:n puolesta. However, it can be seen that the underlying purpose of this report is not only to develop economic relations but to conduct foreign policy on the part of the EU. Veden liiallinen otto, käsittelemättömien jätevesien johtaminen Jordaniin ja kontrolloimaton yhdyskuntajätteiden kaataminen siihen johtaneet käsittämättömiin terveysriskeihin ja vesipulaan. Excessive water extraction, conducting untreated waste water to Jordan, and the uncontrolled dumping of community waste have led to unthinkable health risks and a shortage of water. Laman aikana yrityksen johtaminen on erityisen vastuullista.
 • käytösGordon Brownin käytös on erityisen tuomittavaa. The conduct of Gordon Brown is particularly reprehensible. Yhdysvaltojen käytös tässä kysymyksessä ei valitettavasti juurikaan herätä luottamusta. The United States’s conduct on this issue does not, unfortunately, encourage much in the way of confidence. Voin vain pyytää parlamenttia suomaan anteeksi niille tuntemattomille henkilöstön jäsenille, joiden käytös on ollut valitettavaa; toivon, että annatte heille anteeksi. What I can do is ask Parliament to forgive this manifest untoward conduct by members of staff whom I do not know by name, but which I hope you will excuse.
 • käyttäytyä
 • saattaaLuku saattaa valitettavasti kohota rajusti, kun kunnon etsinnät päästään aloittamaan. This figure will, unfortunately, have to be revised when a proper search can be conducted. Haluamme muistuttaa, että tämän poliittisille puolueille tapahtuvan määrärahojen siirron edellyttämät käytännesäännöt on tarkoitus saattaa valmiiksi erittäin nopeasti. We should remember that the code of conduct necessary for this transfer to political parties is due to be finalised very soon. Ei se eikä myöskään se, että maailma kohdisti katseensa heihin, voinut saattaa tuomioistuinta noudattamaan oikeudenkäynnin osalta oikeusvaltioperiaatetta. Neither that, nor the fact that the eyes of the world were upon them, could induce the court to conduct a trial in accordance with the rule of law.
 • suorittaaArvoisa puhemies, haluan suorittaa pienen kokeen.Mr President, I should like to conduct a little experiment. Pakistan puolestaan on ilmoittanut aikovansa suorittaa omia ydinkokeita. Pakistan has announced that it will conduct its own nuclear weapons tests. Toivon, että vastaisuudessa arvioinnit suorittaa asiantuntijaryhmä. I hope that, in future, assessments are conducted by a committee of experts.
 • toimeenpanoTämän uuden menettelyn toimeenpano Lissabonin sopimuksen määräysten mukaisesti oli uusi kokemus meille kaikille ja, kuten nöyrästi myönnän, ennen kaikkea minulle. Conducting this new procedure in the context of the Lisbon provisions was a new experience for all of us and, as I humbly admit, for me above all.
 • toimittaaOn demokratialle häpeäksi, että äänestys halutaan toimittaa tällä tavalla. It is a disgrace to democracy that the vote should be conducted in this way. Tässä tilanteessa ei ole viisasta toimittaa Nepaliin murha-aseita, koska silloin rikottaisiin selvästi myös aseiden vientiä koskevia Euroopan unionin käytännesääntöjä. Against this background, it is unwise to supply murder weapons to Nepal. It is also a clear violation of the code of conduct regarding the export of weapons. Pizza toimitetaan kotiovellenne.

Definition of conduct

 • The act or method of controlling or directing
 • Skillful guidance or management; leadership
 • behaviour; the manner of behaving
 • plot; storyline
 • convoy; escort; person who accompanies another
 • Something which carries or conveys anything; a channel; an instrument
 • To lead, or guide; to escort
 • To lead; to direct; to be in charge of (people or tasks
 • To behave
 • To serve as a medium for conveying; to transmit (heat, light, electricity, etc
 • To direct, as the leader in the performance of a musical composition
 • To act as a conductor ; to carry

Examples

 • Good conduct will be rewarded and likewise poor conduct will be punished.
 • The commander conducted thousands of troops.
 • to conduct the affairs of a kingdom
 • He conducted himself well.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net