English-Finnish translations for great

 • erinomainen
  Tämä on meille erinomainen tilaisuus. We have a great opportunity here. Yhdistynyt kuningaskunta on erinomainen kansakunta. The United Kingdom is a great nation. Lopputuloksena oli erinomainen sopimus. As a result, we achieved a great deal.
 • suuri
  Hän sanoi: "Suuri voitto on suuri vaara. He said: 'A great victory is a great danger. Se on meille suuri kunnia ja suuri apu. This is a great honour for us and a great help to us. Suuri Eurooppa tarvitsee tasoisensa toimielimet. A great Europe needs great institutions.
 • isokokoinen
 • jättimäinen
  Tämän estämiseksi kohdistuu jättimäinen vaatimus lentokoneiden valmistajiin. Preventing such a trend is a great challenge for the aircraft manufacturers. Tämän olemme nähneet valtavassa harmaassa meressä, ja jättimäinen savupeite levittää edelleen hävitystä Portugalissa, etenkin maan keski- ja pohjoisosissa. This has manifested itself in a great sea of grey, and a giant cloak of smoke continues to lay waste to Portugal, especially the Central and Northern regions.
 • loistava
  Tästä syystä ajatus on loistava. Therefore, it is a great idea. Se oli loistava ja näkemyksellinen puhe. It was a great and visionary speech. Tämä on loistava uutinen vapaudelle. It is great news for the cause of freedom.
 • mahtava
  Valintani on ”Great British” (mahtava brittiläinen) - jos totta puhutaan, valintamme on ”global” (maailmanlaajuinen). I think I would like to opt for 'Great British' - but no, we will go for 'global'. Pääministeri Blair on oikeassa todetessaan, että meillä on mahtava perintö ylläpidettävänämme. Mr Blair is right when he says that we have a great legacy to uphold. Tämä huippukokous on mahtava tilaisuus, kuten komission jäsen totesi. This summit will be a great opportunity as the Commissioner has stated.
 • mahtavaa
  Emme saa menettää tätä mahtavaa tilaisuutta. We must not miss this great opportunity. On mahtavaa tuntea, että ääntäsi, kansalaisen ääntäsi, kuullaan Euroopan unionin toimielimissä. It is a great thing when you feel that your voice, your voice as a citizen, is heard in the European Union's institutions. Ei tarvitse tuntea suurta rakkautta – vaikka itse sitä tunnenkin – mahtavaa ja ikuista Venäjän valtiota kohtaan tunnustaakseen, että Venäjä ansaitsee Euroopan kunnioituksen. No one needs to harbour a great love – although I do – for the profound and eternal Russian State to acknowledge the fact that Russia deserves well of Europe.
 • valtava
  Haaste on luonnollisesti valtava. The challenge is, of course, great. Tämä on todellakin valtava edistysaskel. This really is a great stride forward. Vuorilla murhenäytelmä on valtava. There is great tragedy in the mountains.
 • hienoa
  Olisi hienoa, jos näin kävisi. It would be great if this were to happen. Minun on sanottava, että ne tekevät todella hienoa työtä. I must say they really do some great work. Juuri tämä on hienoa tässä perustuslakiluonnoksessa. That is the great thing about this draft constitution.
 • huomattava
  Tässä voidaan ja täytyykin saada aikaan huomattava parannus. This can, and must, be greatly improved. Se voisi olla vaikkapa huomattava eurooppalainen laina. It may be a great European loan. Why not? EU:n laajentumisella on huomattava vaikutus EU:n maatalouteen. EU expansion had a great impact on EU agriculture.
 • merkittävä
  Tämä on merkittävä mahdollinen palkkio. That is a great potential prize. Laajentumisen asettama haaste on merkittävä. Enlargement is a great challenge. Se on kuitenkin erittäin merkittävä. It is, however, of great significance.
 • suurmies
  Yhteisen edustajakokouksen ensimmäinen puhemies oli suurmies Robert Schuman. The first President of this Common Assembly was the great Robert Schuman. Tänään se on heikko ja köyhä maa, jota hallitseva diktaattori on suurmies itsekkäine intresseineen. Today it is a weak and poor country, and the dictator that rules over it is a great man of narrow interests. Eräs viisas suurmies sanoi kerran, että pyhimykset ja profeetat ovat arvokkaampia kuin taiteilijat, kirjailijat, valtiomiehet, sotilaat ja kauppiaat. A great wise man once said that saints and prophets are worth more than artists, men of letters, statesmen, soldiers and tradesmen.
 • todella hyvä
  Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, on todella hyvä, että neuvosto ja komissio käynnistivät tänään tämän keskustelun. Mr President, ladies and gentlemen, I greatly welcome the fact that the Council and the Commission are holding this debate today.

Definition of great

Examples

 • A great storm is approaching our shores
 • a great assembly
 • a great wait
 • the great auk
 • great-grandfather
 • great with child
 • great with hope
 • great worry
 • a great decision
 • a great deed
 • a great nature
 • a great history
 • a great show of wealth
 • Poetry was a great convention of the Romantic era
 • a great hero, scholar, genius, philosopher, writer etc
 • Alexander the Great
 • What a great buffoon!
 • Hes not a great one for reading
 • a great walker
 • a great carpenter
 • You are great at singing
 • Dinner was great
 • a dirty great smack in the face
 • Great Scott!
 • Great! Thanks for the wonderful work.
 • Oh, great! I just dumped all 500 sheets of the manuscript all over and now I have to put them back in order.
 • Newton and Einstein are two of the greats of the history of science.
 • Those mechanical colored pencils work great because they dont have to be sharpened.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net