English-Finnish translations for very

 • hyvin
  Tämä kaikki on hyvin, hyvin masentavaa. It is all very, very depressing. Tämä on hyvin selvä ja hyvin täsmällinen asia. That is very clear and very precise. Me olemme hyvin, hyvin tarkkoja rahojen kanssa. We handle the money very, very carefully.
 • erittäinSe on erittäin, erittäin vaativa yritys. That is a very, very ambitious project. Se oli erittäin mielenkiintoinen ja erittäin tärkeä. It was very interesting and very important. Se on erittäin hyvä kuva ja erittäin hyvä esimerkki! This is a very good image and a very good example!
 • oikeinYmmärrän kyllä asian oikein hyvin. But I take the point very well. Ukraina oli oikein hyvällä tiellä. Ukraine was on a very good path. Kiitos paljon oikein hyvästä keskustelusta. Thank you very much for a very good debate.
 • tosiArvoisa puhemies, meidän on oltava nyt hyvin tarkkoja tässä asiassa, sillä muuten mietintö saa tosi asiassa aivan toisenlaisen merkityksen. Madam President, we shall now have to work very accurately, otherwise the report will have a completely different meaning. Kuinka toisin asia onkaan Robertin ja Arthurin kohdalla ja Françoisen ja Nicoletten kohdalla jo tosi kurjasti, koska naisina heitä kohdellaan erityisen huonosti. It is very different in the case of Robert and Arthur, and even more so for Jill and Jean, because women get an even worse deal here. Jonain päivänä teillä pitäisi olla EU:n talousarvio, joka olisi riittävän vahva kilpailuun globaalissa maailmassa, jossa toiset ovat tosi kovia pelaajia. One day, you should have a European budget that is strong enough to compete out there in the global world; the guys are going to be very tough out there.
 • aika
  Se on aika kova pala purtavaksi. This is a very bitter pill to swallow. Siihen on minusta vielä kovin pitkä aika. That seems to me to be a very long wait. Puhuitte niistä oikeastaan aika vähän. You have said very little on this matter.
 • jopaRautateiden säilyminen jopa riippuu kilpailukyvystä. Their very survival depends on this. Olemme olleet jopa kriisin partaalla. We have been on the very brink of a crisis. Jopa serbipakolaisten paluu vuonna 2010 oli hyvin rajallinen. Even the 2010 return of Serbian refugees was very limited.
 • kaikkeinHäkit ovat suurkanaloita kaikkein pahimmillaan. The cage is factory farming at its very worst. Haasteenamme on tehdä järjestelmästä kaikkein paras. The challenge is to make the system the very best. Kaikkein pahimmat asiat PPE-, ECR- ja ALDE-ryhmän kompromississa vältettiin. The very worst in the EPP, ECR and ALDE compromise was avoided.
 • kokoKoko tarina on vielä hyvin sekava. The full story is still very confused. Tämä on hyvin vakavaa koko prosessin kannalta. This is very serious for the whole process. Koko tämä tapaus on luonnollisesti hyvin epämiellyttävä. Clearly that whole saga is very unsatisfactory.
 • kovinMikään tästä ei ollut kovin tärkeää eikä kovin mielenkiintoista. None of that is very important or very interesting. Nämä kustannukset eivät ole kovin suuret. These costs are not very high. Sitä varten ei tarvitse etsiä kovin kaukaa tai miettiä kovin paljon. We do not have to look very far or think very hard to find it.
 • oikeaTämä on erittäin oikea-aikainen viesti. That is a very timely message. Aloite on hyvin tärkeä ja oikea-aikainen. This initiative is very important and timely. Tavoitteiden oikea ajoitus on kuitenkin erittäin tärkeää. However, the timing of targets is very important.
 • samaNe ovat yksi ja sama, identtinen asia. They are the very same, identical thing. Sama jatkuu edelleen.Samasta aiheesta jatkaakseni...
 • suunnattomanMielessämme ovat vielä hyvin elävinä muistikuvat viimekesäisistä korkealle leiskuneista hornantulista, jotka jättivät jälkeensä suunnattoman tuhon varsinkin Portugalissa. The images of last summer’s towering infernos, which left a swathe of destruction in their wake, especially in Portugal, are still very vivid for us. Olen joka tapauksessa iloinen jäsen Musotton mietinnöstä, jossa alue- ja koheesiopolitiikkoja pidetään suunnattoman myönteisinä. In any event, I am very pleased with the report by Mr Musotto, in which he makes an enormously positive assessment of regional policy and cohesion policy. Kuka tahansa osaa tehdä tämän suunnattoman helpon kastikkeen.
 • todellaSe on todella järkyttävää, todella järkyttävää. This is very shocking, very shocking. Olen todella hyvin, hyvin kiitollinen. I really am very, very grateful. Kompromissi oli todella välttämätön. Compromise was very necessary.
 • todellinenSe on hyvin todellinen riski, jonka voin nähdä mielessäni. This is a very real risk I can envisage. Joten stagflaation riski on hyvin todellinen. Thus the risk of stagflation is very real. Perintää koskeva ongelma on varsin todellinen. The problem of recovery is a very real one.
 • valtavan suunnattomasti
 • valtavastiHänen tuestaan on ollut valtavasti hyötyä menettelyn aikana. Her support has been very helpful during this procedure. Meidän on pohdittava tätä hyvin huolellisesti: viisumit ovat tarpeen, valtavasti tarpeen! We need to think about this very carefully: visas are necessary, and how! Mainonnan määrä on lisääntynyt valtavasti, ja se on tullut hyvin monimuotoiseksi. The volume of advertising has increased enormously and it has become very diverse.

Definition of very

Examples

 • The fierce hatred of a very woman
 • The very blood and bone of our grammar
 • He tried his very best
 • He proposed marriage in the same restaurant, at the very table where they first met
 • Thats the very tool that I need
 • You’re drinking very slowly
 • That dress is very you
 • He was the very best runner there

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net