English-Finnish translations for difference

 • ero
  Yksi ero on kuitenkin havaittavissa. However, there is one difference. Rakenteellinen ero liittyy tähän seikkaan. That is the structural difference. Kyseessä on ainoastaan ero asioiden käsittelyssä. It is merely a difference of approach.
 • erilaisuus
  Turkin erilaisuus on lähtökohta joillekin yleisemmille huomioille. This difference provokes certain general comments. Ongelmana ei ole analyysien erilaisuus. The problem does not lie in differences of analysis. Esimerkkinä voidaan mainita Portugalin ja Yhdistyneen kuningaskunnan määritelmien erilaisuus. Take the difference between Portugal and the United Kingdom, for example.
 • erimielisyys
  Toista käsittelyä edeltävänä päivänä oli jäljellä enää muutama erimielisyys. On the eve of the second reading, only a few differences of opinion remained. Erimielisyys, joka meitä nyt erottaa neuvostosta, koskee äänestystä vastakkaisella määräenemmistöllä. The difference that separates us today from the Council is the issue of reverse qualified majority voting. Luulen, että parlamentissa vallitsee edelleen lievä erimielisyys erään seikan osalta, ja toivon, että se saadaan ratkaistuksi huomisessa äänestyksessä. I believe that there is still a slight difference of opinion within Parliament over one point, and I hope that it can be overcome with tomorrow's vote.
 • eroavuus
  Ylijäämän pääsyy on edelleen arvioitujen ja todellisten menojen eroavuus. The main cause of the surplus is still the difference between estimated and actual expenditure. Yksi pääsyy tähän on arvioitujen ja todellisten menojen eroavuus. One of the main reasons for the surplus is the difference between planned and actual expenditure.
 • erotus
  Erotus on 0,07 euroa hehtaaria kohti. The difference is EUR 0.07 per hectare. Erotus on 45 euroa, koska yksi tankillinen maksaa keskimäärin 60 euroa. EUR 45 is the difference since, for the average car, it costs EUR 60 to fill the petrol tank. Toinen tosiasia, jota emme voi ohittaa, ovat palkkaerot; erotus on pysynyt 15 prosentissa vuodesta 2003 lähtien. Another fact of life which we cannot skate over is the difference in wages; this has stood at 15% since 2003.
 • aperraatio
 • eroavaisuus
  Tällä kertaa – ja siinä on tilanteen merkittävin eroavaisuus – kansalaiset suuntaavat katseensa järjestelmän ytimeen. This time – and this is the major difference in the situation – it is the very heart of the system that the citizens now have in their sights. Tällainen eroavaisuus rikkoo Euroopan yhteisön lainsäädäntöä ylläpitämällä erilaista lainsäädäntöä kansallisen parlamentin jäsenille ja Euroopan parlamentin puolalaisille jäsenille. Such a difference is in breach of European Community law, by maintaining different legislation with regard to members of the national parliament and Polish Members of the European Parliament.
 • erottaa
  Miten voimme erottaa sen muusta viljasta? How can we tell the difference? Tämän seikan pitäisi erottaa eurooppalainen toimintatapa muista. This should constitute the European difference. Juuri nämä kaksi asiaa pitäisi erottaa toisistaan. This is the point where a difference should be seen.
 • mielipide-ero
  Tämä on keskeinen mielipide-ero komission kanssa. This is the main point of difference with the Commission. Skandaalimaista tai ei, voin vain todeta, että asiaan liittyy oleellinen mielipide-ero. Scandal or not, I can only assume that there is a fundamental difference of opinion. Mielipide-ero koski sitä oikeudellista välinettä, jolla parhaiten päästäisiin tavoitteisiin. The difference of opinion was on the legal instrument that would best meet the objectives.
 • sakinhivutus
 • väli
  Tampereen ja Helsingin välillä on 173 kilometrin matka.Liina putosi patterin ja seinän väliin.Joulun–uudenvuoden väli

Definition of difference

 • The quality of being different
 • A characteristic of something that makes it different from something else
 • A disagreement or argument
 • Significant change in or effect on a situation or state
 • The result of a subtraction; sometimes the absolute value of this result
 • Choice; preference
 • An addition to a coat of arms to distinguish two people's bearings which would otherwise be the same. See and
 • A Boolean operation which is TRUE when the two input variables are different but is otherwise FALSE; the XOR operation (\scriptstyle A \overline B + \overline A B
 • To distinguish or differentiate

Examples

 • You need to learn to be more tolerant of difference
 • There are three differences between these two pictures
 • We have our little differences, but we are firm friends.
 • It just wont make much difference to me
 • It just wont make much of a difference to anyone
 • The difference between 3 and 21 is 18.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net