English-Finnish translations for available

 • saatavilla oleva
  Onko se paras saatavilla oleva väline? Is this the best instrument available? Toivon kovasti, että nimenomaan tämä ryhmäni tarkistus saa huomenna kannatusta, eli että " paras saatavilla oleva tekniikka" saadaan mukaan EMAS-lakiin. I very much hope that this amendment by my group - requesting that we include best available technology in this EMAS law - will be adopted. Maakaasu ei kuitenkaan ole ainoa eurooppalaisten valtioiden saatavilla oleva energianlähde. However, gas is not the only energy resource available to European states.
 • käsillä oleva
 • käytettävissä
  Kuulin itävaltalaisen kollegani keskustelevan parhaista käytettävissä olevista tekniikoista, best available technology (BAT). I heard my Austrian colleague talk about best available technology, or BAT. Miten käytettävissä oleva tekniikka voidaan kytkeä rahaan, joka on myös käytettävissä? How can the technology, which is already available, be combined with the money, which is also available? Käytettävissä olevat varat ovat vähäiset. The funds available are modest.
 • käytettävissä oleva
  Miten käytettävissä oleva tekniikka voidaan kytkeä rahaan, joka on myös käytettävissä? How can the technology, which is already available, be combined with the money, which is also available? EGR:n käytettävissä oleva vuosibudjetti on 500 miljoonaa euroa. The annual budget available for the EGF is EUR 500 million. Mikään muu käytettävissä oleva keino ei tehoa niin nopeasti! None of the other available instruments takes effect so quickly!
 • kelvata
 • kelvollinen
 • kelvollinen tulla kysymykseen
 • lainvoimainen
  Kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen.luvan on oltava lainvoimainen
 • saatavilla
  Hotelliyrityksessäkin on " parasta saatavilla olevaa tekniikkaa" jätevettä varten. A hotel business has best available technology for sewage. Kuljetusliikkeessäkin on " parasta saatavilla olevaa tekniikkaa" sen materiaalivirtojen ohjailua varten. A transport company has best available technology for its logistics. Mitä meillä itse asiassa on saatavilla? What exactly is available to us?
 • saatavissa
  Euroopan unionin alueelta näitä tuotteita ei ole saatavissa. They are not available in the European Union. Onko saatavissa tietoa siitä, kuinka he tekevät sen? Is there information available on how they do that? Haluan vahvistaa, että asiakirja on saatavissa. I should like to confirm that this report is available.
 • saatavissa oleva
  Ja jotta voimme ottaa selvää tosiasioista, meidän on saatava käsiimme kaikki saatavissa oleva tieto. Furthermore, if we are to assess the facts, we must have access to all the information available. Toiseksi olisi luotava julkisesti saatavissa oleva musta lista työnantajista, joiden palveluksessa on todistettavasti ollut huono työhygienia ja sattunut paljon tapaturmia. Second, a publicly-available blacklist of employers with proven bad records for poor hygiene and accidents should be established.
 • tarjolla
  Minua ilahduttaa se, että tällainen mahdollisuus on tarjolla. I am delighted that this option is available. Tämä kuitenkin vähentää maailmanlaajuisesti tarjolla olevaa määrää. However, this decreases the amount available worldwide. Puhtaita vaihtoehtoja pitää käyttää aina kun niitä on tarjolla. If clean alternatives are available, we should use them.
 • tavoitettavissa
  Arvostin erityisesti sitä, että hän oli aina tavoitettavissa, kun halusin keskustella hänen kanssaan, vaikka emme aina tavanneetkaan kasvotusten. I particularly appreciated that whenever I wanted to see her, she was always available, even if we did not always see eye to eye. Komission virkamiehet olivat jatkuvasti tavoitettavissa kesän aikana ja he antoivat saamastaan luonnoksesta palautetta Puolan viranomaisille. During the summer, Commission officials remained constantly available and gave feedback to the Polish authorities on the draft submitted to them. Mitä komissio aikoo tehdä hajauttaakseen tiedottamista ja edistääkseen sitä, että komission jäsenet ovat auliimmin ja suoremmin jäsenvaltioiden lehdistön tavoitettavissa? What is the Commission planning to do to make information less centralised, and to make Commissioners more readily and directly available to the press in the Member States?
 • tulla kysymykseen
  Jos vastaavat arviointiperusteet täytetään, tavoitteen 2 mukainen tuki voi aivan hyvin tulla kysymykseen. As long as the relevant criteria are met, Objective 2 support is also available.
 • validi
  Jos B on modaalilogiikan tautologia, niin B on K-validi.XML-dokumentti on validi, jos siihen liittyy DTD tai XML-skeema ja se on niissä määriteltyjen rakenteiden mukainen.

Definition of available

Synonyms

Examples

 • We have an available candidate.
 • The list shows the available products in the store.
 • This is an available plea.
 • I have a question for you when youre available.
 • Hi, this is Mark Smith calling. Is your mother available?
 • I asked her if she was available, but she said she had a boyfriend.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net