English-Finnish translations for break

 • rikkoaOn jo aika rikkoa tämä noidankehä. It is time to break this cycle. Se on noidankehä, joka meidän on pakko rikkoa. It is a vicious circle which we need to break. Ei ole mitään olosuhteita, joissa nuo sopimukset voitaisiin rikkoa. There is no case for breaking these agreements.
 • murtaaJuuri tuon vedenjakajan haluamme murtaa. That is the divide we wish to break down. Se on ainoa tapa murtaa väkivallan noidankehä. That is the only way we can break the spiral of violence. Hän haluaa murtaa monopolin mahdollisimman nopeasti ja radikaalisti. He wants to break this monopoly as quickly and radically as possible.
 • murtuaArvoisa puhemies ja hyvät naiset ja herrat, voimme nähdä taas tavanomaisen perjantain vaikutuksen, että parlamentti alkaa taas murtua, ja meitä on paikalla yhä vähemmän. Mr President, ladies and gentlemen, we are seeing the typical Friday effect, as Parliament starts to break up and we are reduced to fewer and fewer Members.
 • taukoTässä mielessä Seattle on yllättävä mutta tervetullut tauko. In this respect, it is an unexpected welcome break. Sitten alkaa tauko, mutta vain kesätauko. There would then be a break, but just for the summer recess. Tämän vuoksi tarvittiin tauko tähän politiikkaan. As a result, what was needed was a break with these policies.
 • hajotaEi ole sattumaa, että Euroopan unioni oli vähällä hajota sisäiseen kiistelyynsä Irakin sodasta. The near break-up of the European Union in connection with the war in Iraq is no accident. Satamatyöntekijät voivat menettää työpaikkansa, turvajärjestelmät saattavat hajota, ja turvallisuus vaarantuisi. Dockers could lose their jobs, the security systems could break down and the safety issue would be jeopardised. Jos Euroopan perustuslaista ei päästä yksimielisyyteen laajentuneessa Euroopassa, tämäkin mittava kokonaisuus voi hajota. If no agreement is reached on the European Constitution within an enlarged Europe, this major entity could also break up.
 • särkeäEi ollut siten mahdollista särkeä tunnekuohussa, tuskassa ja sitoumusten vimmassa veren ja koston noidankehää. In the emotion, pain and fury of the agreements, it was impossible to break the vicious circle of blood and vengeance. Matti ja Maija särkivät ikkunan heittämällä siihen lumipallon.Hammastani särkee taas.
 • käänneSe on käänne, jota kaikki aidot eurooppalaiset odottavat. It is a break that all genuine Europeans are waiting for. Asian viimeisin käänne tuo yhä paremmin esiin sen, että romanien taloudellinen eristämisen lopettaminen ja heidän syrjintänsä poistaminen vaatii paljon aktiivisempaa politiikkaa. This latest episode is a further illustration of the need for a much more active policy to break the social and economic isolation of the Roma and combat discrimination against them. Yrityksen odotetaan tekevän käänteen toisella vuosineljänneksellä.
 • katkaistaVain näin väkivallan kierre voidaan katkaista. That is the only way to break the spiral of violence. Yritämme välillä katkaista arkirutiinimme matkustamalla kauas. We try to break with the everyday, and to do so we travel far. Mielestämme on äärimmäisen tärkeää katkaista tuo noidankehä. In our view, it is extremely important to break this vicious cycle.
 • katkoJos energianhuoltoon tule katkos, joka aiheuttaa 7 prosentin vajeen markkinoilla, olemme aikamoisessa pulassa. Because when there is a break in supply and there is a 7% shortage in the market, we have a major problem. Katkot sijoittuvat automaattisesti suomenkieliseen puheeseen, vaikka niitä ei ole erikseen merkitty.Katkon aiheuttava nappula estää linjanappulaa siirtymästä katkopisteen yli.
 • mennä rikkiTuotteet saattavat mennä rikki tai vuotaa, joten elohopea päätyy kuitenkin ympäristöön. Products may break or leak, so that mercury ends up in the environment anyway.
 • murtuma
 • särkyä
 • välitunti
 • aamunkoite
 • aamunkoittoAamunkoitto eli sarastuksen hetki on pieni tuokio ennen auringonnousua.
 • alentaaKuluttajien on helpompi vertailla hintoja, ja elektroninen kaupankäynti voi puolestaan vaikuttaa euron hyväksyttävyyteen, koska elektroninen kaupankäynti alentaa kynnystä ostaa ulkomailta. Consumers will be able to compare prices, and conversely, electronic commerce might contribute to the acceptance of the euro, as this form of trade breaks down the barrier to buy abroad.
 • aloittaaNäin voitaisiin ehkä päästä ulos umpikujasta ja aloittaa yhteisöpatenttia koskevat suunnitelmat. That is what would potentially break the deadlock on the start of plans for a Community patent. Meillä on diplomaattiset keinot katkaista väkivallan kierre ja aloittaa rakentava vuoropuhelu. We have the diplomatic means to break the spiral of violence and start the process of constructive dialogue. Puheenjohtajavaltio Belgia yritti murtaa jään ja parantaa suhteita ja aloittaa vuoropuhelun. The Belgian Presidency was keen to break the ice in relations with Cuba and to open up channels for dialogue.
 • aloituslyönti
 • aukkoTeidän täytyy - kuten kollega Langen sanoi - murtaa aukko teräspanssariin. As my colleague Mr Langen said, you have to break through the steel defences. Siksi tämän mikrobin kehitystä on hallittava, varsinkin jos valmistajan ja kuluttajan välisessä kylmäketjussa on aukko. The development of this germ must therefore be controlled, particularly if there is a break in the cold chain between manufacturer and consumer. Se on riippuvainen siitä, että neuvosto tai yksittäiset jäsenvaltiot tekevät sen. Ja juuri tässä kohdassa järjestelmässämme on aukko. The European Community cannot do that; it has to rely on the Council, on the individual Member States, to do it, and that is precisely where the system breaks down.
 • breikataSuomen B-boyt näyttävät, että osataan sitä breikata muuallakin kuin New Yorkin Bronxissa. (hs.fi; 2000Jos nyt haluaa breikata isosti, kannattaa olla Youtubessa (kauppalehti.fi
 • hajottaaTarkoituksena oli hajottaa ja tuhota Solidaarisuus-ammattiliike. This was intended to break up and destroy the Solidarity trade union. Se, mitä sanoin Alzheimerista, voi päteä myös syöpään, joka hajottaa perheitä. What I said about Alzheimer's could apply to cancer, which breaks families apart. Me kaikki tiedämme, että tuotamme jo nyt kaksi kertaa enemmän hiilidioksidia kuin kasvimme voivat hajottaa. We all know that today we are emitting twice as much CO2 as plants can break down.
 • hellittääHän hellitti otteensa ja antoi minun pudota.helle hellitti, työttömyys hellitti
 • jakaaMinusta on oikein jakaa monimutkainen institutionaalinen ongelma osiin: HVK pitää päättää Amsterdamissa käsittelemättä jääneisiin kolmeen seikkaan ja tiiviimpään yhteistyöhön. It seems appropriate to break down the complex problem of the institutions: we must conclude the IGC on the three topics left over from Amsterdam and closer cooperation. Tarkoituksena oli hajottaa Jugoslavia ja jakaa se osiin. Onnistuitte tässä miehittämällä Bosnia ja Hertsegovinan ja Kosovon sekä perustamalla suojelualueita. It was to break up Yugoslavia and share it out and you succeeded in doing this by imposing foreign occupation in Bosnia-Herzegovina and Kosovo and by creating protectorates. Keittäjä jakoi ruokaa metallisen tiskin takaa.
 • kaataaNäiden instituutioiden ansiosta voimme yhdessä puolustaa yhteisiä etujamme ja kaataa menneisyyden raja-aidat. Then, through those institutions, we can work together in our common interests and break down the barriers of the past. Hyvän puolustuksen turvin ajatus vapaudesta voi tunkeutua paksuimpienkin muurien läpi ja kaataa ne. Where an adequate system of defence provides security, ideas about freedom can penetrate and break down even the thickest of walls. Liikennemerkki kaadettiin.
 • kajahtaaLaulu kajahti ilmoille.
 • katketaKynä katkesi.Puhelu katkesi.Ajatus katkesi.
 • kertoa
  Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.Tuore raportti kertoo karun kuvan Fukushiman ensihetkien kaaoksesta. (yle.fiMistä tämä näytelmä kertoo?
 • keskeyttääArvoisa puhemies, te sanoitte haluavanne keskeyttää äänestykset tässä vaiheessa. Mr President, you mentioned that you wanted to break off now. Emme voi nimittäin keskeyttää istuntoa, koska siinä tapauksessa emme pysy aikataulussa. We cannot, though, have a break, as that would disrupt the timetable. Olen kuitenkin sitä mieltä, että kummassakin tapauksessa olisi väärin keskeyttää keskustelut. In both cases, however, I think it would be wrong to break off the talks.
 • keskeytysPyydän, että tämä on viimeinen kerta, sillä tällainen keskeytys tietenkin hajottaa keskustelun. I would ask that this never happen again because clearly it entirely breaks up the debate. Välikohtauksen jälkeen tapahtuma sai jatkua keskeytyksettä.
 • kesyttääOletko nähnyt elokuvan Kuinka äkäpussi kesytetään?Kurvikas mallikaunotar kesytti kohutun villikkofutarin. (mtv.fi
 • koittaaNousin varhain päivän koittaessa.Oi katso Suomi sinun päiväs koittaa.Uusi aika koittaa vaikeuksien jälkeen.
 • lannistaa
 • lopettaaMillä perusteella te haluatte lopettaa... On what grounds would you want to break... Kaikki tämä huomioon ottaen haasteena on nyt lopettaa nykyinen politiikka... In view of all this, the challenge now is to make a break with these current policies ... Meidän pitää lopettaa sellainen yhtälö, että "talouskasvun lisääntyminen merkitsee samalla energiankulutuksen lisäystä". We must succeed in breaking through the equation 'more economic growth equals more energy consumption at the same time'.
 • lounastauko
 • madaltua
 • murros
 • murskatapunakone murskasi Suomen maajoukkueen
 • murtaminenMonopolien murtaminen edellyttää, että verkkoon pääsy taataan avoimesti, syrjimättömin ehdoin. Transparent and non-discriminatory access to networks is necessary to break monopolies. Ihmisten väliset yhteydet, kuten komission jäsen Malmström totesi, ja eristyneisyyden tunteen murtaminen ovat tärkeitä vakauden edistämiseksi alueella eurooppalaisesta näkökulmasta. People-to-people contact, as Commissioner Malmström said, and breaking the sense of isolation, are important to promote stability in the region in a European perspective. Jossain päin Eurooppaa on joka hetki ylimääräistä sähköä, ja kansallisten rajojen murtaminen vähentää huomattavasti riippuvuuttamme tuontienergiasta. Somewhere in Europe, at any given moment, there is surplus electricity, and breaking down national barriers will substantially reduce our dependence on imported energy sources.
 • murtautuaVain hyväksymällä historian voimme todella murtautua vapaaksi menneiden järjestelmien kahleista. Only by reconciling ourselves to history can we truly break away from the bonds imposed by the regimes of the past. Eurooppa laati perustuslakisopimuksen, joka antoi sille mahdollisuuden murtautua byrokratian kahleista ja mennä kansan pariin. Europe drew up a Constitutional Treaty that enabled it to break free of the confines of offices and to go out onto the streets. Strateginen suunnitelma antoi kansalaisille toivoa murtautua kehittymättömyyden ja itsevaltiuden noidankehästä sekä toteuttaa eurooppalaisia periaatteita ja arvoja käytännössä. A strategic plan which gave people hope of breaking out of the vicious circle of underdevelopment and autocracy and putting European principles and values into practice.
 • muuttua (yhtäkkiä
 • nujertaaSanon niille kollegoille, jotka haluavat nujertaa Hamasin vastarinnan pelkin sotilaallisin keinoin: menkää käymään Gazassa ja Länsirannalla. Colleagues wanting to break Hamas with military means alone: go and see Gaza and the West Bank. Meidän taisteluhenkeämme oli kuitenkin mahdoton tukahduttaa tai nujertaa, jatkoimme elämäämme vapaina ihmisinä. It was impossible to stifle or break our spirit, however, and we continued to live as free people. Vaikka Kiinan hallitus tuntuukin päättäneen nujertaa tämän liikkeen, ei se tule onnistumaan, ja siksi tästä asiasta on pystyttävä aloittamaan vuoropuhelu. Even though the Chinese regime appears resolved to break this movement, it will not succeed, and a dialogue must therefore be brought about on this issue.
 • pakahtuaSydämeni oli pakahtua onnesta, kun ovelle astuikin Ridge.Katkesi kivi kaheksi, paasi kolmeksi pakahtui. (Kalevala, 49. runoHän hankki itsellensä pellon väärintekonsa palkalla, ja hän suistui alas ja pakahtui keskeltä, niin että kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos. (Apt.t.11/18, suom. Raamatun käännös 1938
 • pako
 • pirstoa
 • pitää tauko
 • pysäyttääNäin ollen meillä on uusien yhä vakavampien romahdusten välttämiseksi oltava rohkeutta pysäyttää asioiden kulku. This is why, if we wish to avoid further increasingly painful collapses, we must have the courage to make a break. Me kaikki tiedämme, että kiitoratojen ja lentoasemien määrää olisi vähennettävä, jotta ylikuormittuminen voitaisiin edes pysäyttää. We all know that the number of runways and landing platforms would have to be reduced in order to have any chance of a break, a simple break in the saturation. Punainen liikennevalo pysäyttää autot ja jalankulkijat.
 • ratkaistaUskomme edelleen, että kyseiset ongelmat voidaan ratkaista lopettamalla kyseinen maatalouspolitiikka. We still believe that these problems can be overcome by breaking with these agricultural policies. Jotta parlamentti voisi ratkaista tämän, meidän on sanouduttava irti alueellisia ja kansallisia alueita koskevista rajoittuneista näkemyksistämme ja tarkasteltava laajempia vaikutuksia. For the Parliament to overcome this, we must break out of our parochial views from our regional or national areas and consider the wider implications. Asia ratkaistiin vastaajan eduksi.
 • rikkominenTiettyjen tabujen rikkominen on myös ollut tarpeen. There has also been a need to break certain taboos. Sääntöjen rikkominen merkitsisi ääriainesten voittoa. Breaking these rules will mean that extremism has prevailed. Sääntöjen rikkominen – niiden rikkominen poikkeussäännön nojalla – on Italian hallitsevan luokan taito. Breaking the rules is the art of this Italian ruling class; breaking them according to the rule of emergencies.
 • rikkoontuaIlmapuntarit voivat rikkoontua tai vuotaa, jolloin elohopea päätyy joka tapauksessa ympäristöön. Barometers may break or leak, so that mercury ends up in the environment anyway.
 • rikkoutua
 • rikkoutuminen
 • särkeminen
 • särkyminen
 • syötönmurto
 • taittaataittaa matkaa
 • tiltata
 • tupakkatauko
 • uutisoidaaamulla uutisoitiin, että...Venäläismedia uutisoi yli 10 000 allekirjoittaneen Suomessa vetoomuksen Brexitiä vastaavasta äänestyksestä. (verkkouutiset.fi
 • väliaikaJohnson Montano repi nopeasti yli kymmenen metrin eron muihin ja kellotti 200 metrin väliajaksi 26,80 ja 400 metrin väliajaksi 56,06. (yle.fiKahvitarjoilua Hömötin koulun vihkimistilaisuuden väliajallaMadonna viihdytti Super Bowlin väliajalla (yle.fi
 • vastahyökkäys
 • vessatauko

Definition of break

Examples

 • If the vase falls to the floor, it might break
 • In order to tend to the accident victim, he will break the window of the car
 • His ribs broke under the weight of the rocks piled on his chest
 • She broke her neck
 • He slipped on the ice and broke his leg
 • Can you break a hundred-dollar bill for me?
 • The wholesaler broke the container loads into palettes and boxes for local retailers
 • Her childs death broke Angela
 • Interrogators have used many forms of torture to break prisoners of war
 • The interrogator hoped to break her to get her testimony against her accomplices
 • You have to break an elephant before you can use it as an animal of burden
 • My heart is breaking
 • Ive got to break this habit I have of biting my nails
 • to break silence; to break ones sleep; to break ones journey
 • I had won four games in a row, but now youve broken my streak of luck
 • The recession broke some small businesses
 • When you go to Vancouver, promise me you wont break the law
 • He broke his vows by cheating on his wife
 • break ones word
 • Time travel would break the laws of physics
 • Susans fever broke at about 3 AM, and the doctor said the worst was over.
 • The forecast says the hot weather will break by midweek
 • We ran to find shelter before the storm broke
 • Around midday the storm broke, and the afternoon was calm and sunny
 • Morning has broken
 • The day broke crisp and clear
 • Changing the rules to let white have three extra queens would break chess
 • I broke the RPG by training every member of my party to cast fireballs as well as use swords
 • On the hottest day of the year the refrigerator broke
 • Did you two break the trolley by racing with it?
 • Adding 64-bit support broke backward compatibility with earlier versions
 • break a seal
 • The cavalry were not able to break the British squares
 • Lets break for lunch
 • He survived the jump out the window because the bushes below broke his fall
 • The newsman wanted to break a big story, something that would make him famous
 • I dont know how to break this to you, but your cat is not coming back
 • In the latest breaking news
 • When news of their divorce broke
 • His coughing broke the silence
 • His turning on the lights broke the enchantment
 • With the mood broken, what we had been doing seemed pretty silly
 • Things began breaking bad for him when his parents died
 • The arrest was standard, when suddenly the suspect broke ugly
 • His voice breaks when he gets emotional
 • He broke the mens 100-meter record
 • I cant believe she broke 3 under par!
 • The policeman broke sixty on a residential street in his hurry to catch the thief
 • He needs to break serve to win the match
 • Is it your or my turn to break?
 • The referee ordered the boxers to break the clinch
 • The referee broke the boxers clinch
 • I couldnt hear a thing he was saying, so I broke the connection and called him back
 • to break flax
 • to break into a run or gallop
 • The femur has a clean break and so should heal easily
 • The sun came out in a break in the clouds
 • He waited minutes for a break in the traffic to cross the highway
 • Let’s take a five-minute break
 • a weekend break on the Isle of Wight
 • I think we need a break
 • big break
 • lucky break, bad break
 • [[daybreak
 • daybreak]]
 • at the break of day
 • make a break for it, for the door
 • It was a clean break
 • prison break
 • The final break in the Greenmount area is Kirra Point
 • The fiddle break was amazing; it was a pity the singer came back in on the wrong note
 • Crossing the break smoothly is one of the first lessons the young clarinettist needs to master

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net